Retten til skyss Udir-2-2019

7.2 Når er kommunen ansvarlig?

Kommunen har ansvaret for skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei for elever i grunnskolen (som ikke har lang skolevei). De er også ansvarlig for reisefølge og tilsyn for grunnskoleelever. Fylkeskommunen har som nevnt ansvaret for skyss på grunn av lang skolevei, og kommunen og fylkeskommunen må derfor i mange tilfeller samarbeide om forsvarlig skyss11.

Annen skole enn nærskolen

Dersom kommunen innvilger en søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen (etter opplæringsloven § 8-1) og dette utløser rett til skyss, vil det være kommunen som er ansvarlig for å organisere skyssen. Kommunen vil også være ansvarlig for ekstrakostnader til skyss som følge av vedtak om opplæring på en annen skole. Fylkeskommunen vil kun være ansvarlig for utgiftene de ev. ville hatt dersom eleven fikk opplæring på nærskolen.

Utgangpunktet er at kommunen ikke kan stille vilkår12 om egenbetaling av skyss når de innvilger en søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette dersom skolebyttet ikke har sammenheng med retten til opplæring. Eksempler på at skolebyttet ikke har sammenheng med retten til opplæring er at beliggenheten er praktisk for foreldrene, eller at eleven har gode venner på den andre skolen. Der bytte av skole skal sikre rettigheter etter loven f.eks. at eleven får oppfylt sin rett til spesialundervisning eller trygt og godt skolemiljø, kan det aldri stilles slike vilkår13.


11) Tolkningsuttalelse om krav til de som tilbyr skyssen
12) Retten til å stille vilkår følger av den alminnelige forvaltningsrettslige læren om vilkår
13) Uttalelse fra Sivilombudsmannen om egenbetaling ved skolebytte