Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

4. Kompetansekrav for å undervise i den videregående skolen

4.1 Hvilke krav stilles

For alle fag i den videregående skolen, bortsett fra faget yrkesfaglig fordypning, kreves det relevant kompetanse for å undervise i faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. Relevant kompetanse skal som hovedregel bestå i 60 studiepoeng som er relevante for det aktuelle faget. For Vg3 i skole gjelder kompetansekravene også der elevene gis deler av opplæringen i bedrift.

Unntaket er de yrkesfaglærerne som er tilsatt på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven § 14-4 andre ledd bokstav d (fagbrev/svennebrev/annen yrkesfaglig utdannelse i videregående opplæring, to års yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole og fire års yrkespraksis etter videregående opplæring). For denne gruppen kreves ikke 60 relevante studiepoeng, men minst ett av de to årene med yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole må være relevant for å undervise i faget.

Kravet om 60 relevante studiepoeng gjelder også dersom opplæringen i det aktuelle faget gis som spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.

4.2 Hvem omfattes av kompetansekravene

Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag gjelder for fast tilsatte lærere som ble utdannet etter 1. januar 2014.