Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

3. Kompetansekrav for å undervise på ungdomstrinnet

3.1 Hvilke krav stilles

For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må læreren ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. Med engelsk menes opplæring i ordinær engelsk, opplæring i fordypning i engelsk og opplæring i engelsk for hørselshemmede. Hva som menes med fagene norsk og samisk vurderes på samme måte som på barnetrinnet i forskriften, se punkt 2.

For valgfagene, arbeidslivsfag og utdanningsvalg er det ikke et krav om relevante studiepoeng for å undervise i fagene. Den som skal undervise må, på samme måte som tidligere, oppfylle tilsettingskravene.

For andre fag enn de som er nevnt i de to foregående avsnittene, kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i tillegg til tilsettingskravene.

Kravene om 30 eller 60 relevante studiepoeng gjelder også dersom opplæringen i det aktuelle faget gis som spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.

3.2 Hvem omfattes av kompetansekravene

På ungdomstrinnet gjelder kravene for fast ansatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014.

Kravet gjelder ikke for de som før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller som senere har fullført allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025. Fra 1. august 2025 vil kravet om relevant kompetanse for å kunne undervise norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk eller matematikk gjelde alle fast ansatte lærere.