Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Utgått

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3).

Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er fem studieforberedende utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Ved innføringen av ny tilbudsstruktur på yrkesfaglige utdanningsprogram kommer det nye utdanningsprogrammer som innføres trinnvis fra skoleåret 2020-2021. Det er kun Vg1 som starter med de nye utdanningsprogrammene 2020-2021.

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogram for elever på Vg112:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling
 • Utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og reiseliv
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Det er åtte yrkesfaglige utdanningsprogram for elever på Vg2 og Vg3 skoleåret 2020-2021:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for design og håndverk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og samferdsel
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 (Vg2) og videregående trinn 3 (Vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring (Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen (vedlegg 2) viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift. Noen programområder på Vg2 har, i tillegg til inntak fra Vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra Vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Felles programfag er fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak av utdanningsprogram for studiespesialisering, har felles programfag. Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.


12) Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram som vil gjelde fra skoleåret 2020-2021

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Overgangsordninger ved innføring av LK20

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne bestemmelser for innføringstakt for LK20 og overgangsordninger fra LK06 til LK20.

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene 4, 7, 9, 13, 15, 17 og 27. Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Skoleeier må vedta en lokal forskrift som beskriver den alternative fag- og timefordelingen ved det aktuelle utdanningsprogrammet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til ordningen.

Se veiledning for fleksibilitet i fag- og timefordeling

Forskrift til opplæringsloven § 1-3, tredje ledd.

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge.

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjent dette faget som bestått etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Lenke til rundskrivet:
Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har:

 • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • Få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (jf. punkt 1.5)
 • Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (jf. Punkt 1.5)

Opplæringsloven § 3-12.

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 43 språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og vietnamesisk. Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk.

Dersom et språk fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i.

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på Vg1 og Vg2.

På Vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På Vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom tre ulike fag:

 • Praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • Samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1), 140 timer
 • Realfaglig programfag i matematikk (R1), 140 timer

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2P eller programfag i matematikk R1/S1 på Vg2.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på Vg2 (2P)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabellene 4, 7, 9, 11, 13 og 15. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3), er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for elever med tegnspråk i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i:

 • Samisk som første- eller andrespråk
 • Kvensk eller finsk som andrespråk
 • Norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1.

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i to programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg1
Kolonnenummer123
 Ordinær Samisk 

Elever med tegnspråk     

Religion og etikk   
Norsk
113  
Førstespråk samisk/norsk
 103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103 
Norsk for elever med tegnspråk
  113
Norsk tegnspråk
  75
Matematikk
140140140
Naturfag 140140140
Engelsk
140140140
Fremmedspråk
113  
Samfunnskunnskap/ samfunnsfag 14848484
Geografi 565656
Historie    
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 842822804
Programfag fra eget programområde (fordypning)    
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram    
Totalt omfang 842822804
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg2
Kolonnenummer456
 Ordinær Samisk  

Elever med tegnspråk 

Religion og etikk   
Norsk
112  
Førstespråk samisk/norsk
 103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103 
Norsk for elever med tegnspråk
  112
Norsk tegnspråk
  75
Matematikk
848484
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112  
Samfunnskunnskap/ samfunnsfag14   
Geografi    
Historie 565656
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 420402383
Programfag fra eget programområde (fordypning) 280280280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 140140140
Totalt omfang 840822803
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer78910
 Ordinær  Uten fr.språk
gr.sk  
Samisk   Elever med tegnspråk
Religion og etikk84848484
Norsk
168168  
Førstespråk samisk/norsk
  103 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103 
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140  
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14    
Geografi     
Historie 113113113113
Kroppsøving 56565656
Sum fellesfag 421561459496
Programfag fra eget programområde (fordypning) 280280280280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 140 140140
Totalt omfang 841841879916
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer11121314
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.sk 
 SamiskElever med tegnspråk
Religion og etikk84848484
Norsk
393393  
Førstespråk samisk/norsk
  309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309 
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224224224224
Naturfag 140140140140
Engelsk
140140140140
Fremmedspråk
225365  
Samfunnsfag 1484848484
Geografi 56565656
Historie 169169169169
Kroppsøving 168168168168
Sum fellesfag 1683182316831683
Programfag fra eget programområde (fordypning) 560560560560
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram 280140280280
Totalt omfang 2523252325232523

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk, fremmedspråk og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse. Eleven vil i disse tilfellene, med enkelte unntak, ikke få godskrevet faget på lavere nivå. Unntakene er omtalt i Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 8).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
FagområdeProgramfagTimer
Biologi
 Biologi 1140
 Biologi 2140
Fysikk
 Fysikk 1140
 Fysikk 2
(bygger på fysikk 1)
140
Geofag
 Geofag X84
 Geofag 1140
 Geofag 2140
Informasjonsteknologi
 Informasjonsteknologi 1140
 Informasjonsteknologi 2140
Kjemi
 Kjemi 1140
 Kjemi 2
(bygger på kjemi 1)
140
Matematikk
 Matematikk X84
 Matematikk R1, realfaglig matematikk 1140
 Matematikk R2, realfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk R1)
140
 Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1140
 Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk S1)
140
Teknologi og forskningslære
 Teknologi og forskningslære X84
 Teknologi og forskningslære 1140
 Teknologi og forskningslære 2140
Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag)

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.

Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag. 

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
FagområdeProgramfagTimer
Antikkens språk og kultur
 Antikkens kultur140
 Gresk 1140
 Gresk 2 (bygger på gresk 1)140
 Latin 1140
 Latin 2 (bygger på latin 1)140
Engelsk
 Internasjonal engelsk 140
 Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk) 140
 Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk) 140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 140
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2140
Fremmedspråk
 Fremmedspråk I 140
 Fremmedspråk II (bygger på fremmedspråk I)140
 Fremmedspråk III (bygger på fremmedspråk II)140
Historie og filosofi
 Historie og filosofi 1140
 Historie og filosofi 2 (bygger på historie og filosofi 1)140
Kommunikasjon og kultur
 Kommunikasjon og kultur 1140
 Kommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)140
 Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)140
Markedsføring og ledelse
 Markedsføring og ledelse 1140
 Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1)140
Medie- og informasjonskunnskap
 Medie- og informasjonskunnskap 1 140
 Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1) 140
Næringslivsøkonomi   
 Økonomistyring 140
 Økonomi og ledelse (bygger på økonomistyring) 140
Politikk, individ og samfunn   
 Sosialkunnskap 140
 Samfunnsgeografi 140
 Sosiologi og sosialantropologi 140
 Politikk og menneskerettigheter 140
Psykologi  
 Psykologi 1  140
 Psykologi 2 140
Reiseliv og språk  
 Reiseliv og språk 1 140
 Reiseliv og språk 2 (bygger på reiseliv og språk 1) 140
Rettslære  
 Rettslære 1 140
 Rettslære 2 140
Samfunnsøkonomi  
 Samfunnsøkonomi 1 140
 Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1) 140
Samisk historie og samfunn   
 Samisk historie og samfunn 1 140
 Samisk historie og samfunn 2 (bygger på samisk historie og samfunn 1) 140
Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket, og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:
 • Programfag fransk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget fransk II, pluss fordypning i programfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer123
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk   
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   
Geografi   
Historie   
Sum fellesfag646 626 608 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
196 196 196 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang982 962 944 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonnenummer456
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk   
Norsk 
112    
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103   
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag   
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag1484 84 84 
Geografi56 56 56 
Historie56 56 56 
Sum fellesfag504 486 467 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
336 336 336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140 140 140 
Totalt omfang980 962 943
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonnenummer78910
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk84 84  84  84  
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168 
Norsk tegnspråk
   75 
Matematikk
    
Naturfag    
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14    
Geografi    
Historie113 113 113 113 
Sum fellesfag365 505 403 440 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
476 476  476  476  
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140 140 
Totalt omfang981 981 10191056 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonnenummer11121314
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk84 84  84  84  
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393 
Norsk tegnspråk
   225 
Matematikk
224 224  224  224  
Naturfag140  140  140  140  
Engelsk
140  140  140  140  
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag1484   84   84   84   
Geografi56  56  56  56  
Historie169 169 169 169 
Sum fellesfag1515 1655 1515 1515 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
1008 1008 1008 1008 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram420 280 420  420  
Totalt omfang29432943 29432943 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.3.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 8) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 8 Programfag i utdanningsprogram for idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i idrettsfag   
Aktivitetslære   
 Aktivitetslære 1 140 
 Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1) 
140 
 Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2) 
140 
Idrett og samfunn   
 Idrett og samfunn Vg2 56 
 Idrett og samfunn Vg3 84 
Treningsledelse   
 Treningsledelse 1 56 
 

Treningsledelse 2 + 3
(bygger på treningsledelse 1)

112 
Treningslære  
 Treningslære 1-Vg1 56 
 Treningslære 1-Vg2 84 
 Treningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag   
Breddeidrett   
 Breddeidrett 1 140 
 Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1) 
140 
 Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2) 
140 
Friluftsliv   
 Friluftsliv 1 140 
 Friluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1) 
140 
Lederutvikling   
 Lederutvikling 1 140 
 Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1) 
140 
Toppidrett  
 Toppidrett 1 140 
 Toppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)
140 
 Toppidrett 3
(bygger på toppidrett 2) 
140 

 

 

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles Vg1 og er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for musikk
 • Programområde for dans
 • Programområde for drama

Elevene har etter fullført Vg1 rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14   
Geografi    
Historie    
Sum fellesfag 646 626 608 
Felles programfag fra eget programområde
140 140 140 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram196 196 196 
Totalt omfang 982 962 944 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Sum fellesfag 504 486 467 
Felles programfag fra eget programområde
336 336 336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang 980 962 943
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 10
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   <14/td> 
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Sum fellesfag 365 505 403 440
Felles programfag fra eget programområde
476 476 476 476
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140
Totalt omfang 981 981 10191056
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 225   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 84
Geografi 56 56 56 56
Historie 169 169 169 169
Sum fellesfag 1515 1655 1515 1515
Felles programfag fra eget programområde
952 952 952 952
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
476 336 476 476
Totalt omfang 2943 2943 29432943

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.4.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 11. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 12.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 11 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.

 

Tabell 10 Programfag i programområde for musikk
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i musikk
Ergonomi og bevegelse
 Ergonomi og bevegelse 156
 Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)
56
Instruksjon og ledelse
 Instruksjon og ledelse140
Instrument, kor, samspill
 Instrument, kor, samspill 1140
 Instrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)
140
Musikk, dans og drama
 Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)
140
Musikk i perspektiv
 Musikk i perspektiv 1140
 Musikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk
 Bevegelse56
 Lytting56
 Musikk140
 Musikk fordypning 1140
 Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)
140
 Samisk musikk og scene140

 

Tabell 11 Programfag i programområde for dans
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i dans
Dans i perspektiv
 Dans i perspektiv 1140
 Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)
140
Grunntrening i dans   
 Grunntrening i dans 1 56 
 Grunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1) 
56 
Musikk, dans og drama
 Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140
Scenisk dans 
 Scenisk dans 1 140
 Scenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1) 
140
 Scenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2) 
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans
 Bevegelse 56 
 Danseteknikker 140 
 Scenisk dans fordypning 1 140 
 Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1) 
140 Tabell 12 Programfag i programområde for drama 
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i drama   
Drama og samfunn   
 Drama og samfunn 140 
Musikk, dans og drama 
 Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140 
Teater og bevegelse  
 Teater og bevegelse 1 56 
 Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1) 
56 
Teater i perspektiv
 Teater i perspektiv 1 140 
 Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1) 
140 
Teaterproduksjon
 Teaterproduksjon 1 140 
 Teaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama
 Bevegelse 56 
 Samisk musikk og scene 140 
 Teaterensemble 140 
 Teaterproduksjon fordypning 1 140 
 Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1) 
140 

3.3.5 Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 13 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 13 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   
Geografi    
Historie    
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 702 682 664 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang 982 962 944
Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk 103  
Norsk for elever med tegnspråk  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Kroppsøving 565656
Sum fellesfag 560 542 523 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram140 140 140 
Totalt omfang 980 962 943
Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer  Vg3
Kolonnenummer 10
  OrdinærUten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14    
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 421 561 459 496
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram280 140 280 280
Totalt omfang 981 981 10191056
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 84
Geografi 5656 56 56
Historie 169 169 169 169 
Kroppsøving 56 56 56 56 
Sum fellesfag 1683 1683 1683 1683 
Felles programfag fra eget programområde
840 840 840 840 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram420 280 420 420 
Totalt omfang 2943 2943 29432943 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.5.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 13 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 14) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 13 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 14 Programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag kunst, design og arkitektur
Kunst og visuelle virkemidler
 Kunst og visuelle virkemidler 1140
 Kunst og visuelle virkemidler 2140
 Kunst og visuelle virkemidler 3140
Design og arkitektur
 Design og arkitektur 1140
 Design og arkitektur 2140
 Design og arkitektur 3140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for kunst, design og arkitektur
Kunst og skapende arbeid
 Kunst og skapende arbeid140
Arkitektur og samfunn
 Arkitektur og samfunn140
Design og bærekraft
 Design og bærekraft140
Foto og grafikk
 Foto og grafikk 1140
 Foto og grafikk 2 (bygger på foto og grafikk 1)140
Samisk visuell kultur
 Samisk visuell kultur140

3.3.6 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk    
Norsk
113   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  113 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Fremmedspråk
113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   
Geografi    
Historie    
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 702 682 664 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang 982 962 944
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Religion og etikk    
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 103  
Norsk for elever med tegnspråk
  112 
Norsk tegnspråk
  75 
Matematikk
84 84 84 
Naturfag    
Engelsk
   
Fremmedspråk
112   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 
Geografi 56 56 56 
Historie 56 56 56 
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 560 542 523 
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140 140 140 
Totalt omfang 980962 943
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 10
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168   
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
   168
Norsk tegnspråk
   75
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
 140   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14    
Geografi     
Historie 113 113 113 113
Kroppsøving56 56 56 56
Sum fellesfag 421 561 459 496
Felles programfag fra eget programområde
280 280 280 280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram280 140 280 280
Totalt omfang 981 981 10191056
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
 Ordinær Uten fr.språk
gr.skole 
Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393   
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 84
Geografi 56 56 56 56
Historie 169 169 169 169
Kroppsøving168 168 168 168
Sum fellesfag 1683 1683 1683 1683
Felles programfag fra eget programområde
840 840 840 840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
420 280 420 420
Totalt omfang 2943 2943 2943 2943

 14  I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 16.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 16) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 15 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Tabell 16 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

 

Tabell 16 Programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag medier og kommunikasjon
Mediesamfunnet
 Mediesamfunnet 1140
 Mediesamfunnet 2140
 Mediesamfunnet 3140
Medieuttrykk
 Medieuttrykk 1140
 Medieuttrykk 2140
 Medieuttrykk 3140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for medier og kommunikasjon
Bilde
 Bilde140
Grafisk design
 Grafisk design140
Lyddesign
 Lyddesign140
Tekst
 Tekst140
Medieutvikling
 Medieutvikling140
Mediespesialisering
 Mediespesialisering140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg

Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer 
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk  113   
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk   45  
Norsk tegnspråk
   56 
Matematikk
84 140 84 84 
Naturfag 56 140 56 56 
Engelsk
140 140 140 140 
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84   
Geografi  56   
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 336 842 370 392 
Felles programfag fra eget programområde477  477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13168  140 112 
Yrkesfaglig opphenting    
Totalt omfang 981 842 998 981 
Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112  90 112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk
  45  
Norsk tegnspråk
   56 
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
    
Fremmedspråk
    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484  84 84 
Geografi     
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 252 56 286 308 
Felles programfag fra eget programområde477 477 477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13253 253 225 197 
Yrkesfaglig opphenting 196  
Totalt omfang 982 982 977 982
Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer 10 11 12 
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112 113   
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk  90  
Norsk tegnspråk
   112 
Matematikk
84 140 84 84 
Naturfag 56 140 56 56 
Engelsk
140 140 140 140 
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 84 
Geografi  56   
Kroppsøving112 112 112 112 
Sum fellesfag 588 898 656 700 
Felles programfag fra eget programområde954 477 954 954 
Yrkesfaglig fordypning 13421 253 365 309 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram 196   
Totalt omfang 1963 1824 1975 1963

 

Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer 4
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
56113  
Førstespråk samisk/norsk
  45 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk   45 
Norsk for elever med tegnspråk    56
Norsk tegnspråk
   56
Matematikk
84 140 8484
Naturfag 56 140 5656
Engelsk
84 140 84 84 
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  14 84   
Geografi  56   
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 336 842 370 392 
Felles programfag fra eget programområde477  477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13168  140 112 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram    
Totalt omfang 981 842998 981

Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer 8
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
56   
Førstespråk samisk/norsk
  45 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk   45 
Norsk for elever med tegnspråk    56
Norsk tegnspråk
   56
Matematikk
    
Naturfag     
Engelsk
56 84 56 
Fremmedspråk
    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  1484  84 84 
Geografi     
Kroppsøving56 56 56 56 
Sum fellesfag 25256286308 
Felles programfag fra eget programområde477 477477 477 
Yrkesfaglig fordypning 13253 253 225197
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram 196 15  
Totalt omfang 982 982997 982
Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer 91011 12
 Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
112113  
Førstespråk samisk/norsk
  90 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk   90 
Norsk for elever med tegnspråk    112
Norsk tegnspråk
   112
Matematikk
84 140 84 84 
Naturfag 56 140 56 56 
Engelsk
140140 140 140
Fremmedspråk
 113   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  1484 84 84 84 
Geografi  56   
Kroppsøving112 112 112 112 
Sum fellesfag 588898656700 
Felles programfag fra eget programområde954 477954954
Yrkesfaglig fordypning 13421 253 365309
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram 196 15  
Totalt omfang 1963 18241975 1963

13Elever som bruker yrkesfaglig fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i yrkesfaglig fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

15 For elever som går fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 IKT-servicefag eller laboratoriefag: Timene kan disponeres til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i yrkesfaglig fordypning. For elever som går fra Vg1 studiespesialisering til alle andre Vg2 yrkesfag: Timene skal brukes til faget yrkesfaglig opphenting.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021. 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

3.4.1 Fellesfag

3.4.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.2 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.3 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.4.1.4 Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (1P-Y, praktisk rettet) og matematikk T (1T-Y, teoretisk rettet).

3.4.1.5 Naturfag, samfunnskunnskap/samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene. Ny læreplan i samfunnskunnskap (LK20) på Vg2 innføres skoleåret 2021-2022.

3.4.2 Vg1 og Vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av Vg1 og Vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 17 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 17 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 17 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene Vg1 og Vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 17 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer. Elever på Vg2 skoleåret 2020-2021 følger læreplaner LK06, elever på Vg1 følger LK20.

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg1 etter LK20 går fram av tabell 18 og Vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 19a–19h.

Yrkesfaglig fordypning

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av Vg1 og Vg2 ordinært ha 421 timer innenfor yrkesfaglig fordypning. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om yrkesfaglig fordypning.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

Tilpassede ordninger

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg1 og Vg2
Elever med samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i yrkesfaglig fordypning. Se tabell 17.

Kryssløp fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har, i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2, også inntak fra Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp)

 • Elever som har hatt 842 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på Vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på Vg2, slik at timetallet totalt på Vg2 blir minst 982 timer. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
  • Elever som går fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 IKT-servicefag eller laboratoriefag kan disponere timene til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i yrkesfaglig fordypning.
  • Elever som går fra Vg1 studiespesialisering til alle andre Vg2 yrkesfag skal bruke timene til faget yrkesfaglig opphenting
 • Elever som har hatt 982 timer på Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene og som velger kryssløp til IKT-servicefag, skal ha samfunnsfag på Vg2. Kravet til valg av programfag og/eller yrkesfaglig fordypning på Vg2 blir derfor 112 timer. Fag- og timefordeling på Vg1 for disse elevene følger den som gjelder for det aktuelle studieforberedende utdanningsprogrammet. Totalt skal omfanget over to år for disse elevene være minst 1 963 timer.

Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK20

Tabell 18 Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer
Bygg- og anleggsteknikk
 Arbeidsmiljø og dokumentasjon140
 Praktisk yrkesutøvelse337
Elektro og datateknologi
 Elektroniske kretser og nettverk197
 Energi- og styringssystemer280
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 Produktutvikling og produksjon280
 Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv197
Helse- og oppvekstfag
 Helsefremmende arbeid197
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesliv i helse- og oppvekstfag140
Håndverk, design og produktutvikling
 Materialer og teknikker337
 Produktutvikling og skapende prosesser140
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 Produksjon og historiefortelling159
 Teknologiforståelse159
 Konseptutvikling og programmering159
Naturbruk
 Naturbasert produksjon og tjenesteyting337
 Naturbasert næringsaktivitet140
Restaurant- og matfag
 Bransje og arbeidsliv140
 Råvare, produksjon og kvalitet337
Salg, service og reiseliv
 Forretningsdrift169
 Markedsføring og innovasjon168
 Kultur og samhandling140
Teknologi og industrifag
 Produksjon og tjenester197
 Konstruksjons- og styringsteknikk140
 Kvalitetsstyring140

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK06

Tabellene 19a–19-h viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 19a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsteknikk
 Bransjelære140
 Produksjon337
Byggteknikk
 Bransjelære140
 Produksjon337
Klima-, energi- og miljøteknikk
 Bransjelære140
 Produksjon337
Overflateteknikk
 Bransjelære140
 Produksjon337
Treteknikk
 Bransjelære140
 Produksjon337

 

Tabell 19b Felles programfag på Vg2 design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Aktivitør
 Administrasjonsfag140
 Aktiviseringsfag337
Blomsterdekoratør
 Produksjon337
 Produktutvikling140
Børsemaker
 Produksjon277
 Produktutvikling200
Båtbyggerfag
 Produksjon337
 Produktdesign140
Design og duodji/duodje/duedtie
 Design og næring140
 Duodji/duodje/duedtie267
 Kulturforståelse70
Design og gullsmedhåndverk
 Design og produktutvikling140
 Gullsmedhåndverk337
Design og tekstil
 Design og produktutvikling140
 Produksjon og materialer337
Design og trearbeid
 Produksjon 337
 Produktdesign 140
Frisør
 Frisyredesign 140
 Produksjon 337
Interiør og utstillingsdesign
 Produksjon 337
 Produktdesign 140
Medieproduksjon
 Mediekommunikasjon159
 Mediedesign og medieuttrykk159
 Medieproduksjon159
Pianostemming og pianoteknikk
 Pianostemming 215
 Pianoteknikk 262
Smed
 Design og produktutvikling140
 Smedhåndverk 337
Ur- og instrumentmaker
 Produksjon og vedlikehold 337
 Produktutvikling 140

 

Tabell 19c Felles programfag på Vg2 elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatisering
 Automatiseringssystemer337
 Elenergisystemer140
Data og elektronikk
 Data- og elektronikksystemer281
 Elektronisk infrastruktur196
Elenergi
 Automatiseringssystemer140
 Data- og elektronikksystemer140
 Elenergisystemer197
Flyfag
 Luftfartøylære337
 Teknisk vedlikehold 1140
Kulde- og varmepumpeteknikk
 Elenergi- og automatiseringssystemer140
 Kulde- og varmepumpesystemer337

 

Tabell 19d Felles programfag påVg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Ambulansefag
 Ambulansemedisin197
 Ambulanseoperative emner112
 Grunnleggende helsefag168
Barne- og ungdomsarbeiderfag
 Helsefremmende arbeid140
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesutøvelse197
Fotterapi og ortopediteknikk
 Helsefremmende arbeid197
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesutøvelse140
Helsearbeiderfag
 Helsefremmende arbeid197
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesutøvelse140
Helseservicefag
 Helsefremmende arbeid197
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesutøvelse140
Hudpleie
 Helsefremmende arbeid140
 Kommunikasjon og samhandling140
 Yrkesutøvelse197

  

Tabell 19e Felles programfag på Vg2 naturbruk
Programområde Programfag Timer 
Akvakultur
 Anlegg og teknikk 140 
 Drift og produksjon 197 
 Oppdrett og miljø 140 
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
 Drift og vedlikehold 224 
 Nyanlegg 253 
Fiske og fangst
 Drift av fartøy 337 
 Fangst og redskaper 140 
Heste- og hovslagerfag
 Aktiviteter med hest 141 
 Hest og hestehold 168 
 Stalldrift 168 
Landbruk og gartnernæring 
 Forvaltning og drift 197 
 Produksjon og tjenesteyting 280 
Reindrift
 Reinen og dens naturmiljø 140 
 Reindriftsbasert produksjon 197 
 Økonomi og ressursforvaltning 140 
Skogbruk  
 Drift og vedlikehold 252 
 Skogskjøtsel, utmark og bedrift 225 

 

Tabell 19f Felles programfag på Vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Kokk- og servitørfag
 Kosthold, ernæring og helse140
 Råvarer og produksjon197
 Servering, bransje og miljø140
Matfag
 Bransje, fag og miljø140
 Råvarer, produksjon og kvalitet197
 Salg og marked140

 

Tabell 19g Felles programfag på Vg2 service og samferdsel
ProgramområdeProgramfagTimer
IKT-servicefag
 Bruker- og driftsstøtte168
 Drift og vedlikehold169
 Virksomhetsstøtte140
Reiseliv
 Etablering og drift140
 Salg og markedsføring140
 Vertskapsrollen197
Salg, service og sikkerhet
 Markedsføring og salg169
 Sikkerhet140
 Økonomi og administrasjon168
Transport og logistikk
 Bransjeteknikk140
 Transport og logistikk337

 

Tabell 19h Felles programfag på Vg2 teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Arbeidsmaskiner
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Feilsøking og reparasjon337
Bilskade, lakk og karosseri
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Karosseri- og lakkteknikk337
Brønnteknikk
 HMS og kvalitet140
 Leting, boring, komplettering197
 Produksjon og brønnvedlikehold140
Industriell møbelproduksjon
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Materiale og teknikker140
 Produktutvikling og produksjon197
Industritekstil og design
 Materialer og materialbruk150
 Produksjon og styring177
 Produksjonsforberedelse150
Kjemiprosess
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Kjemisk teknologi168
 Produksjon og vedlikehold169
Kjøretøy
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Verkstedarbeid337
Laboratoriefag
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Laboratoriearbeid337
Maritime fag
Felles programfag maritime fag   Drift og operasjon113
Skipstekniske tjenester140
Dokumentasjon og kvalitet84
 Valgfrie programfag maritime fagDekk 140
Maskin140
Industriteknologi
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Produksjon 197 
 Reparasjon og vedlikehold 140 

3.4.3 Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på Vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp fremgår av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

 

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp
Kolonnenummer1234
 OrdinærMed stud.spes Vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk112113  
Førstespråk samisk/norsk  90 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk  90 
Norsk for elever med tegnspråk   112
Norsk tegnspråk   112
Matematikk841408484
Naturfag561405656
Engelsk140140140140
Fremmedspråk 113  
Samfunnskunnskap/samfunnsfag1484848484
Geografi 56  
Kroppsøving56565656
Sum fellesfag532842600644
Felles programfag fra eget programområde477 477477
Yrkesfaglig fordypning168 140112
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram 196  
Totalt omfang1177103812171233

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på Vg2-nivå som angitt i tabell 20. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

Yrkesfaglig fordypning

Lærlinger som følger særløp er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har Vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 22b og 24f

Tabell 21 Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling på Vg3 i skole
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer123
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Kroppsøving565656
Felles programfag fra eget programområde925925925
Totalt omfang981981981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på Vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har Vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for Vg3 i skole, se tabell 22a–22e.

Tabell 22a Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Interiør
Felles programfag
 Interiørarbeid660
 Presentasjon265
Utstillingsdesign
Felles programfag
 Utstillingsarbeid660
 Visuell kommunikasjon265
Pianostemming og pianoteknikk
Felles programfag
 Bransjekunnskap65
 Pianostemming430
 Pianoteknikk430
Mediedesign
Fellesprogramfag
 Design420 
 Strategi og marked140 
  Prosjektstyring365 

 

Tabell 22b Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
 Automatiseringssystemer645
 Elenergisystemer140
 Mekanisk arbeid140
Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
 Apparater og utstyr535
 Systemer og infrastruktur390
Romteknologi
Felles programfag
 Elektronikk og kommunikasjonsteknologi140
 Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer140
 Romfysikk140
 Romteknologi og satellitteknikk140
 Telemetri140
Fellesfag
 Matematikk og naturfag som på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2224
Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
 Luftfartøysystemer463
 Teknisk vedlikehold 2462
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
 Luftfartøysystemer478
 Teknisk vedlikehold 2447
Maritim elektriker (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag   
 Elenergisystemer470
 Tele-, data- og sikkerhetssystemer115
 Automatiserte systemer195
 Organisasjon og ledelse145

 

Tabell 22c Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Fotterapi
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesutøvelse426
Apotekteknikk
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid371
 Kommunikasjon og samhandling139
 Yrkesutøvelse417
Helsesekretær
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid371
 Kommunikasjon og samhandling184
 Yrkesutøvelse371
Tannhelsesekretær
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesutøvelse426
Hudpleier
Felles programfag
 Helsefremmende arbeid250
 Kommunikasjon og samhandling250
 Yrkesutøvelse426

  

Tabell 22d Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Gartnernæring
Felles programfag
 Gartnerbedriften168
 Omsetning140
 Plantebruk197
 Planteproduksjon420
Landbruk
Felles programfag
 Gårdsdrift168
 Plante- og husdyrproduksjon337
 Utmark og kulturlandskap140
Valgfrie programfag
 Traktor og maskiner140
 Økologisk landbruk 1140
 Økologisk landbruk 2140
 Økonomi og driftsledelse140

 

Tabell 22e Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
 Dokumentasjon og kvalitet140
 Feilsøking og diagnose205
 Reparasjon og vedlikehold580

3.4.5 Lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakter som inneholder unntak fra den fastsatte opplæringsordningen. Det betyr at lærebedriften kan ta ansvar for en større del av opplæringen i faget enn det som følger av læreplanverket. Det kan bety at opplæring som ordinært blir gitt i skole på Vg1, Vg2 og for noen fag Vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Tabell 23 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Samlet timetall over to år for lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole eller Vg2 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
112   
Førstespråk samisk/norsk
 90  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 90  
Norsk for elever med tegnspråk
   112
Norsk tegnspråk
   112
Matematikk
84 84 84 
Naturfag 56 56 56 
Engelsk
140 140 140 
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 
Geografi    
Kroppsøving (se teksten nedenfor)   
Sum fellesfag 476 544 644 
Totalt omfang 476 544 644 

 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5. 

Fellesfag

Elever som tar Vg1 og Vg2 eller Vg2 i bedrift, skal fortsatt likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 23. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd.

Lærlingene er fritatt fra fagene kroppsøving og yrkesfaglig fordypning når opplæringen i programfag som ordinært gis i skole skjer i bedrift. Det samme gjelder lærlinger som følger fastsatte særløp i tilbudsstrukturen (1+3).

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.
 • Lærlinger uten Vg3 i skole i lærefag som har Vg3 i skole (f.eks. dataelektronikerfaget, automatiseringsfaget), avslutter faget med standpunktkarakter på Vg2.
Fritak fra yrkesfaglig fordypning
 • Lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende Vg3 for naturbruk


 

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
281   
Førstespråk samisk/norsk
 219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 219  
Norsk for elever med tegnspråk  281 
Norsk tegnspråk
  113 
Matematikk
140 140 140 
Naturfag 84 84 84 
Engelsk
   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   
Historie140 113 140 
Kroppsøving56 56 56 
Sum fellesfag 701 831 814 
Felles programfag fra eget programområde140 140 140 
Yrkesfaglig fordypning  27
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram140   
Totalt omfang 981 971981 
Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer  Totalt over 3 år
Kolonnenummer  4 5 6
 Ordinær Samisk Elever med tegnspråk 
Norsk
393   
Førstespråk samisk/norsk
 309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 309  
Norsk for elever med tegnspråk  393 
Norsk tegnspråk
  225 
Matematikk
224 224 224 
Naturfag  140 140 140 
Engelsk
140 140 140 
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 1484 84 84 
Historie140 113 140 
Kroppsøving168 168 168 
Sum fellesfag 1289 1487 1514 
Felles programfag fra eget programområde1094 1094 1094 
Yrkesfaglig fordypning421 365 336 
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram140   
Totalt omfang 2944 2946 2944

14I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5.


Utdanningsprogram for naturbruk har et eget studieforberedende Vg3 som bygger på Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende Vg3 for naturbruk skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde. 140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på Vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 25.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram. 140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de fem studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 naturbruk står i tabell 27. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 25.
Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, kvensk, finsk og norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på Vg3 påbygging. Se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3. Se tabell 24. Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3.

Programfag som inngår i studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk

Tabell 25 Programfag på studieforberedende Vg3 for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
 Naturforvaltning140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 naturbruk
 Bruk og vern140
 Feltarbeid i naturbruk140
 Næringsdrift i naturbruk140

3.5.2 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 26 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg3   
Kolonnenummer1234
 OrdinærMed stud.spes Vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk
281280  
Førstespråk samisk/norsk
  219 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219 
Norsk for elever med tegnspråk
   281
Norsk tegnspråk
   113
Matematikk
14084140140
Naturfag84 8484
Engelsk
    
Fremmedspråk
    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14    
Geografi    
Historie140140113140
Kroppsøving56565656
Sum fellesfag701560831814
Felles programfag fra eget programområde    
Yrkesfaglig fordypning   27
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes.140140  
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram 140  
Totalt omfang841840831841
Tabell 26 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer5678
 OrdinærMed stud.spes Vg1SamiskElever med tegnspråk
Norsk
393393  
Førstespråk samisk/norsk
  309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309 
Norsk for elever med tegnspråk   393
Norsk tegnspråk
   225
Matematikk
224224224224
Naturfag140140140140
Engelsk
140140140140
Fremmedspråk
 113  
Samfunnskunnskap/samfunnsfag1484848484
Geografi 56  
Historie140140113140
Kroppsøving168168168168
Sum fellesfag1289145814871514
Felles programfag fra eget programområde954477954954
Yrkesfaglig fordypning421253365336
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes.140140  
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram 336  
Totalt omfang2804266428062804

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk under punkt 3.3.1.


 

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 26 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 26 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 26 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 26, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ha fellesfaget matematikk på 140 timer: praktisk matematikk (2P-Y).

Elever på Vg3 påbygging kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Det vises til punkt 3.3.1.4 for mulige kombinasjoner som gir generell studiekompetanse. Elever på yrkesfag kan i stedet for å følge det yrkesfaglige tilbudet i matematikk, velge det studieforberedende tilbudet.

Programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5 og 6.

Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 26.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging. Se tabell 22 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3, se tabell 26 (kolonne 2 og 6).

3.5.3 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten , har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Det samme gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen innen utgangen av det året de fyller 24 år. Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 27. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Opplæringsloven § 3-1.

Tabell 27 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbygging  
Kolonnenummer123
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Norsk
281  
Førstespråk samisk/norsk
 219 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 219 
Norsk for elever med tegnspråk
  281
Norsk tegnspråk
  113
Matematikk
140140140
Naturfag848484
Engelsk
   
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14   
Kroppsøving   
Historie140113140
Sum fellesfag645775758
Felles programfag fra eget programområde   
Yrkesfaglig fordypning   
Totalt omfang645775758

 

Tabell 27 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerTotalt
Kolonnenummer456
 OrdinærSamiskElever med tegnspråk
Norsk
393  
Førstespråk samisk/norsk
 309 
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
 309 
Norsk for elever med tegnspråk
  393
Norsk tegnspråk
  225
Matematikk
224224224
Naturfag140140140
Engelsk
140140140
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14848484
Kroppsøving112112112
Historie140113140
Sum fellesfag123314311458
Felles programfag fra eget programområde954954954
Yrkesfaglig fordypning421365309
Totalt omfang260827502721

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.1


Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 27 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 27 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 27, dvs. ordinært minst 645 timer. Fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer. Se omtale under punkt 3.5.2.

3.5.4 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • Norsk, 393 timer
 • Engelsk, 140 timer
 • Matematikk, 224 timer
 • Naturfag, 140 timer
 • Samfunnskunnskap/samfunnsfag, 84 timer
 • Historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Du kan se hele tilbudsstrukturen i klikkbar utgave med lenker til læreplanene under finn utdanningsprogram.

Hvis du vil se fylkesvis oversikt over programområder og utdanningsprogram, gå til vilbli.no.