Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

3.4 Endringer i kompetansemål

Kompetansemålene er tydeligere for å sikre progresjonen mellom de ulike nivåene, og spiralprinsippet er klarere. Spiralprinsippet innebærer at kompetansemålene bygger på hverandre, og at kompleksiteten i kompetansemålene øker gjennom hele grunnopplæringen. Kompetansemålene i læreplanen i kroppsøving er utformet ulikt. Enkelte kompetansemål er avsluttende, mens noen kompetansemål er videreført på et høyere nivå. Spiralprinsippet er innarbeidet for å vise progresjonen i elevens kompetanse. Dette innebærer at aktiviteter blir gjentatt i stadig mer avanserte former etter hvert som elevene blir eldre, og kompetansen deres øker.

Begrunnelsen for endringene er behovet for å konkretisere kompetansemålene, og å vise progresjonen fra barnetrinnet til videregående opplæring på en tydeligere måte. Kompetansemålene henger nå klarere sammen med formålet, særlig med tanke på livslang bevegelsesglede og samhandling.

Under hovedområdet Idrettsaktivitet innebærer endringen av kompetansemålene i dans en presisering av progresjonen mellom de ulike trinnene, og kulturaspektet er inkludert. Samhandling og fair play er inkludert i kompetansemål på hvert hovedtrinn slik at de inngår i vurderingsgrunnlaget i faget.

I hovedområdet Friluftsliv er allemannsretten tatt inn i et av kompetansemålene fordi dette kan ha betydning for egen glede ved å ferdes i naturen. I tillegg er ”andre måter å orientere seg på” innlemmet i kompetansemål i læreplanen. Dette kan knyttes til digitale ferdigheter. Det kan også ivareta samisk tradisjon og kunnskap om å ferdes i naturen, og sikre progresjonen i kompetansemålene i Friluftsliv fra 1.-4. årstrinn til Vg3.

Endringer i 2015 om svømming

Fra 1. august 2015 er kompetansemålene i svømming etter 4., 7. og 10. trinn endret.

Å være trygg i vann, og å være svømmedyktig er konkretisert i kompetansemålene. Dette er lagt til etter 4. trinn. Progresjonen i svømme- og livredning er tydeliggjort. Dette vises i tabellen under:

Etter 4. trinnEtter 7. trinnEtter 10. trinn

leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn

vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

utføre grunnleggjande teknikkar i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn

utføre varierte og effektive svømmeteknikkar over og under vatn

svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing

ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold

utføre enkel førstehjelp forklare og utføre livberging i vatn

forklare og utføre livbergande førstehjelp

I veiledning til læreplanen i kroppsøving, og i støttemateriellet Svømme- og livredningsopplæring er det konkrete råd og opplegg for hvordan dette kan gjøres i opplæringen.