Praksisbrev Udir-2-2017

Nasjonale rammer for utvikling av lokale praksisbrevlæreplaner

De nasjonale rammene for utvikling av praksisbrevlæreplanene har forskriftstatus. De nasjonale rammene fastsetter hvordan de lokale læreplanene i programfag skal bygges opp, blant annet for å sikre at kandidatene kan dokumentere hele mål innen programfagene.

I de nasjonale rammene fremkommer det blant annet:

  • Et utvalg kompetansemål hentes fra Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift fra det gjeldende utdanningsprogrammet.
  • Kompetansemålene som benyttes skal være identiske med kompetansemålene i godkjente nasjonale læreplaner.
  • Utvalget av kompetansemål gjøres lokalt av fylkeskommunen i samarbeid med lokalt arbeidsliv ut fra et lokalt behov for kompetanse.

De nasjonale rammene finner du i mal for lokal læreplan for praksisbrev

Rammeverket fastsetter også nasjonale krav til opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Dette gjør praksisbrevet standardisert, og vil bidra til en mer smidig overgang til ordinært løp for de kandidatene som velger det.

Fylkeskommunen har ansvar for at det blir utviklet lokale læreplaner for praksisbrev, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene og for at kandidatene blir vurdert i den kompetansen som er fastsatt i den lokale læreplanen. Læreplanen skal angi sluttvurdering, herunder omfanget av praksisbrevprøven.

Fordelen med lokale læreplaner er at ordningen i større grad innrettes mot et lokalt behov for arbeidskraft. Det er et mål at praksisbrevkandidatene etter fullført opplæring skal stå igjen med en kompetanse som arbeidslivet har behov for. Det er også åpnet for at bedrifter kan spille inn hva som er aktuelt for deres virksomhet, eksempelvis om det bør satses på en bred grunnkompetanse eller en smal spisskompetanse, og på denne måten legge til rette for læreplasser.