Praksisbrev Udir-2-2017

Plikt til å tilby praksisbrev

Fylkeskommunen har en plikt til å ha et tilbud om praksisbrev innen minst ett yrkesfaglig utdanningsprogram. Det følger av oppll. § 13-3 femte ledd at «Fylkeskommunen skal gi tilbod om praksisbrev».For at det skal være mulig for fylkeskommunen å oppfylle plikten, må det finnes bedrifter som stiller med læreplass.

Det er ikke noe krav til omfanget av det fylkeskommunale praksisbrevtilbudet. Fylkeskommunen bestemmer også selv hvilke(t) utdanningsprogram og programområde(r) de skal tilby praksisbrev innenfor. Fylkeskommunen må tilpasse tilbudet i tråd med interessene til søkerne og tilgjengelige læreplasser. Praksisbrev skal ikke være søkbart, og ingen har krav på inntak og følgelig heller ikke på læreplass. Se mer om inntak i punkt 14.

Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, har en plikt til å behandle søknader og ta imot søkere fra andre fylker, jf. oppll. § 13-3. Denne plikten omfatter søkere med rett til opplæring etter oppll. § 3-1. Dersom det ikke er ledig kapasitet på det konkrete tilbudet gjesteeleven har søkt seg inn, kan fylkeskommunen avslå søknaden. Det vil også gjelde for praksisbrevkandidatene.