Praksisbrev Udir-2-2017

Innledning

Høsten 2016 ble det innført en ny ordning i videregående opplæring som heter praksisbrevordningen. Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det er fastsatt endringer i opplæringsloven med tilhørende forskrifter og et nasjonalt rammeverk for utvikling av lokale praksisbrevlæreplaner som regulerer praksisbrevordningen.

Det er viktig at fylkeskommunen sørger for god informasjon om praksisbrevordningen i fylket. Ungdom som takker ja til en praksisbrevplass, må få en grundig orientering om formelle og praktiske sider ved det tilbudet de tas inn til. Fylkeskommunen må også informere skolene og lærebedriftene om den nye opplæringsordningen og målgruppen for den.

I rundskrivet informerer vi om det viktigste fylkeskommunen må ha kjennskap til om praksisbrevordningen.

Vi informerer blant annet om

 • forskrift om nasjonale rammer for lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev
 • plikt til å tilby praksisbrev
 • praksisbrevordningen kontra lærekandidatordningen
 • retten til videregående opplæring
 • videregående opplæring i bedrift
 • voksne
 • praksiskandidater
 • individuell vurdering
 • klage på vurdering
 • inntak
 • godskrivingsreglene