Praksisbrev Udir-2-2017

Oppbyggingen i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven

Praksisbrev er en ny opplæringsordning. Praksisbrevordning, praksisbrevkandidat og praksisbrevprøve er nye betegnelser som er innarbeidet i opplæringsloven med forskrifter. Vel så viktig er det å være klar over at den nye ordningen medfører rettigheter og plikter for fylkeskommunen, praksisbrevkandidaten og lærebedriften.

Selve praksisbrevordningen er hjemlet i opplæringsloven (oppll.) § 3-1 andre ledd. Her står det at: «Elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar har rett til opplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter.»

Dere vil se at praksisbrevkandidat er innarbeidet i mange av bestemmelsene som allerede gjelder for lærlinger og lærekandidater. Det betyr at særlig opplæringslovens kapittel fire om videregående opplæring i bedrift inneholder mange bestemmelser om praksisbrev-ordningen. Likeledes finner dere individuell vurdering for praksisbrevkandidater i samme del som fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven i forskrift til opplæringsloven (forskriften) kapittel 3.

Det er presisert i oppll. § 4-1 andre ledd at bestemmelsene for elever gjelder når praksisbrevkandidatene får opplæring i skole.

Det er også fastsatt bestemmelser om søknad, inntak med mer i forskriften.

Se oversikt over alle bestemmelsene i loven og forskriften der det er gjort endringer