Praksisbrev Udir-2-2017

Retten til videregående opplæring

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at ordningen ikke vil innskrenke kandidatenes rett til videregående opplæring. Det er helt på det rene at ungdomsretten ikke er brukt opp etter at en ungdom har fullført og bestått det toårige praksisbrevløpet.

Retten til videregående opplæring etter oppll. § 3-1 gir rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Læreplanen som skal utvikles for praksisbrev skal ta utgangspunkt i det ordinære læreplanverket for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Et utvalg kompetansemål hentes fra Vg1, Vg2 og Vg3 fra det gjeldende utdanningsprogrammet, jf. tilbudsstrukturen for videregående opplæring.

Retten til å fullføre utdanningsprogrammet innebærer at praksisbrevkandidaten vil ha rett til å fullføre det aktuelle lærefaget. Se for øvrig kapittel om kandidater som ønsker å fortsette opplæringen.

Etter fullført og bestått praksisbrevløp vil kandidatene ha gjennomført to år med fulltids opplæring. En praksisbrevkandidat vil derfor etter gjeldende regler ha rett til ytterligere ett år videregående opplæring. Hvilken rett praksisbrevkandidatene har videre, vil blant annet avhenge av hvilket valg de tar.

De kan for eksempel velge å gå inn i arbeidslivet eller å fortsette videregående opplæring med sikte på fag- eller svennebrev.

Også voksne vil kunne ha rett til mer videregående opplæring etter oppll. § 4A-3 etter fullført og bestått praksisbrevløp.

Omvalg

Retten til omvalg etter søknad gjelder også for ungdom som starter med praksisbrev. Dette følger av oppll. § 3-1 fjerde ledd. Kandidater som ønsker mer videregående opplæring innenfor et annet utdanningsprogram eller programområde etter å ha fullført og bestått praksisbrevopplæring, må anses for å gjøre et omvalg i tråd med oppll. § 3-1 fjerde ledd. De vil i dette tilfellet være i samme situasjon som andre som gjør et omvalg etter Vg2. De vil i så fall ha rett til ytterligere to år med opplæring.   

Ved omvalg til et annet utdanningsprogram etter kun ett år med praksisbrev, vil kandidatene, på lik linje med andre elevgrupper, ha rett til tre år med opplæring.