Praksisbrev Udir-2-2017

Godskriving

Bestemmelsene i forskriften §§ 11-8 t.o.m. 11-15 gjelder godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis. Formålet med godskrivingsreglene er å kunne oppnå en ny yrkeskompetanse uten å måtte fullføre et helt utdanningsløp. Forskriften § 11-10 viser til godskriving av gjennomgått videregående opplæring i skole i Kunnskapsløftet. Bestemmelsen viser også til hele år, slik at det er ikke mulig å få godskrevet enkeltfag. For eksempel vil en person som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet for lærefaget, få godskrevet begge årene.

Dette vil ikke gjelde for praksisbrevkandidater. Praksisbrevkandidater har ikke opplæring i alle fellesfagene på Vg1 og Vg2 som elever på de ordinære yrkesfaglige utdanningsprogrammene. De har heller ikke opplæring i alle kompetansemålene i programfagene på Vg1 og Vg2. Bestemmelsene om godskriving må ses i lys av kravene til vitnemål og fag- og svennebrev. For å få utstedt vitnemål eller fag- eller svennebrev, må normalt alle fag og eksamener i henhold til læreplanverket være bestått. Dersom kravet til fag- og timefordeling ikke skulle gjelde for godskrivingsreglene, ville dette kunne undergrave vilkårene for utstedelse av vitnemål og fag- og svennebrev. Selv om det toårige praksisbrevløpet regnes som fulltid opplæring begge årene, vil det ikke kunne godskrives som to hele år.