Praksisbrev Udir-2-2017

En ny ordning og et nytt kompetansenivå

Praksisbrevkandidater skal følge et toårig opplæringsløp som fører til en standardisert grunnkompetanse. Praksisbrevet blir dokumentasjon på et eget kompetansenivå under fag- og svennebrevet i ulike bransjer. Det vil også kunne være slik at praksisbrevet som kompetansenivå ikke vil være like aktuelt i alle bransjer, f.eks. lærefag der det finnes særlige sertifiseringsordninger. Fylkeskommunene må sammen med partene i arbeidslivet identifisere lærefag der praksisbrevet vil være et nyttig kompetansenivå. I tillegg vil praksisbrevet kunne være et godt grunnlag for å fortsette frem mot fag- eller svennebrev.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man antar over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift. Disse elevene er arbeidsorienterte, men har lite motivasjon for ordinær skole. Her er samarbeid og informasjonsflyt mellom grunnskolen og videregående opplæring viktig for å finne de riktige kandidatene.