Praksisbrev Udir-2-2017

Videregående opplæring i bedrift

Det følger av oppll. § 4-1 at en praksisbrevkandidat er en som har tegnet en opplæringskontrakt med sikte på praksisbrevprøve.Det skal tegnes en opplæringskontrakt mellom lærebedriften og praksisbrevkandidaten som tas inn på praksisbrevordningen. Opplæringskontrakten skal på vanlig måte godkjennes av fylkeskommunen. Det er et krav om underskrevet opplæringskontrakt før opplæringen i bedrift kan begynne. Praksisbrevkandidaten skal også inngå en skriftlig arbeidsavtale med bedriften der opplæringen skal foregå, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler.

Lærebedriften har ansvaret for å melde opp praksisbrevkandidaten til praksisbrevprøven, jf. oppll. § 4-4. 

Heving av opplæringskontrakten

Praksisbrevkandidater er unntatt fra reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Som for lærlinger og lærekandidater er det oppll. § 4-6 om heving og annen endring i lærekontrakten og opplæringskontrakten som regulerer det.

Veksler mellom å ha status som praksisbrevkandidat og elev

Ettersom praksisbrevkandidaten skal ha opplæring i tre fellesfag i løpet av det toårige løpet, vil kandidaten veksle på å være i skole og bedrift. Den tiden kandidatene har opplæring i bedrift, har de status som praksisbrevkandidater, og det vil være regelverket for praksisbrevkandidater som gjelder. Den tiden kandidatene er på skolen og har opplæring i fellesfagene, er det regelverket for elever som gjelder. Det følger av oppll. § 4-1 andre ledd. Det betyr at praksisbrevkandidater veksler mellom å ha status som praksisbrevkandidat og elev. For eksempel skal det bare føres fravær og orden og oppførsel når de har elevstatus.