Praksisbrev Udir-2-2017

Praksisbrevordningen kontra lærekandidatordningen

Ungdommer som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring, er en uensartet gruppe. Ungdommer som har lærevansker eller særskilte behov, kan få individuelt tilpasset opplæring gjennom lærekandidatordningen. Ungdommer som derimot mangler motivasjon for ordinær opplæring i skole, vil ikke ha samme behov for individuell tilpasning.

Poenget med lærekandidatordningen er å gjøre unntak fra de ordinære læreplanene på bakgrunn av den enkeltes behov. Det skal gjøres en individuell vurdering. Det skal fastsettes en opplæringsplan for hver enkelt lærekandidat der det skal legges vekt på lærekandidatens ønsker og faglige forutsetninger. (Merk at lærekandidatens opplæringsplan i utgangspunktet ikke er en individuell opplæringsplan etter opplæringslovens § 5-5.) Det betyr at en lærekandidat kan ha opplæring i alt fra to kompetansemål til opplæring i nesten hele læreplanen. Det er likevel viktig å tilstrebe at utvalget av kompetansemål settes sammen slik at de utgjør en helhetlig sluttkompetanse i forhold til arbeidslivets behov. Lærekandidatens opplæringsplan skal danne grunnlaget for kompetanseprøven.

Praksisbrevordningen er en mer strukturert og gruppebasert ordning. Praksisbrevet er basert på en felles lokal læreplan og standardisert dokumentasjon. Både lærekandidatordningen og praksisbrevordningen er basert på opplæring av et utvalg av kompetansemål fra de ordinære læreplanene. Det er likevel et vesentlig skille mellom ordningene ved at praksisbrevordningen ikke er individuelt tilpasset.

I kontraktstiden vil det være mulig for lærlinger og lærekandidater å gå over som praksisbrevkandidater, og motsatt.

Ikke rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring

Praksisbrevkandidater har ikke rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring i bedriftsdelen av opplæringen. (Dette gjelder også lærlinger) Praksisbrevkandidater skal likevel ha tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). På dette punkt gjelder det samme som for lærlinger. Ungdommer som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen som praksisbrevkandidat uten spesialundervisning, bør tilbys lærekandidatordningen. Praksisbrevkandidatene vil ha rett til spesialundervisning etter oppll. kapittel 5 i skoledelen av opplæringen hvor de har status som elever.

Til sammenligning vil en lærekandidat som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet etter den reduserte læreplanen, ha rett til spesialundervisning etter oppllæringslovens kapittel 5. (Se opplæringslovens § 4-2 femte ledd.)