Praksisbrev Udir-2-2017

Voksne

Praksisbrevordningen kan også være aktuell for voksne, eksempelvis kan det være et godt tilbud til innvandrere eller voksne med lav utdannelse som i første omgang ikke er i stand til å gjennomføre et fullstendig opplæringsløp. Ordningen er derfor ikke bare begrenset til elever med ungdomsrett etter oppll. § 3-1.

Dersom voksne tas inn som praksisbrevkandidater, vil de i likhet med det som gjelder for lærlingeordningen, komme inn under det samme regelverket som gjelder for ungdom. Vi gjør oppmerksom på at også for praksisbrev gjelder at fylkeskommunen ved inntak skal prioritere søkere med ungdomsrett før voksne med og uten rett.