Rett til to barnehageplasser

Et barn har ikke rett til barnehageplass i to kommuner, bare i den kommunen han eller hun er bosatt. For barn som har foreldrene har delt omsorg i to kommuner, kan man se hvor barnet er folkeregistrert og hvor han eller hun oppholder seg mest. Foreldrene kan også avtale hvilken kommune barnet skal regnes som bosatt. 

Gjelder

Vi har svart på om et barn kan ha rett til barnehageplass i to kommuner, hvis foreldrene er bosatt i to forskjellige kommuner og har delt omsorg for barnet.

Barnet har rett på plass i kommunen han eller hun er bosatt

Kommunen der et barn er «bosatt» har plikt til å tilby plass i barnehage. Det følger av barnehageloven § 8 andre ledd. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, se § 12a andre ledd. Da kommunen er omtalt i bestemt form entall i bestemmelsen, taler dette for at barnet kun har rett til barnehageplass i én kommune.

I Ot. prp. nr. 52 (2007-2008) punkt 4.7.2 sies det at «Departementet mener at det er en fordel både for kommunen og brukerne at retten gjelder innenfor kommunegrensen.» Dette taler for at det bare foreligger en plikt begrenset til innenfor en kommune. Videre påpekes det at «kommunegrensen ikke en lovmessig sperre for interkommunalt samarbeid». Et slikt samarbeid reguleres imidlertid ikke av barnehageloven.

Barn har ikke rett på barnehageplass i to kommuner

I punkt 4.5.3 sies det: «Generelt er målet at alle familier/barn skal få det barnehagetilbudet de ønsker og har behov for, jf. hensynet til barnet selv og foreldrenes deltakelse i arbeidslivet.» . Videre sies det i lovens § 12 at brukerens ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunen har dessuten plikt til å tilby deltidsplass.

Selv om det påligger den enkelte kommune å ta hensyn til brukernes ønsker og å tilby deltidsplass, kan det ikke utfra dette sluttes at det er flere enn én kommune som har slike plikter overfor et enkelt barn. Det fremkommer ikke i hverken lov eller forarbeider at to kommuner skal være forpliktet til å tilby barnehageplass til ett og samme barn, og systematikken tilsier at lovgiver har ment å regulere én kommunes plikt til å tilby plass til det enkelte barn.

Utdanningsdirektoratet mener derfor at et barn ikke kan ha rett til barnehageplass i to kommuner.

Folkeregisteret og hvor barnet bor mest 

For å avgjøre hvor et barn er bosatt, når foreldrene har delt omsorg, kan det bl.a. sees hen til hvor barnet er folkeregistrert og hvor det oppholder seg mest. Dessuten må foreldrene ha mulighet til å avtale seg imellom hvor barnet skal anses som «bosatt» i barnehagelovens forstand.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}