Statsforvalternes tilsyn i 2020

Statsforvalterne gjennomførte 177 tilsyn med barnehager og skoler i 2020. Tilsynene skal bidra til at barn, unge og voksne får et godt og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud. 

Siden starten av koronapandemien i mars 2020, har Udir vært opptatt av at flest mulig barn og unge skulle kunne være tilstede i barnehagen og på skolen. Målet var at koronatiltakene skulle føre til minst mulig belastning for barn og unge. Våren 2020 ble alle bedt om å strekke seg så langt som mulig for å gi et best mulig tilbud i barnehagene og skole.  Å verne  om barn og unges rettigheter har vært vektlagt gjennom hele pandemien.

Tilsyn har vært et viktig virkemiddel i denne sammenhengen, og pandemien har forsterket nødvendigheten av treffsikre og effektive tilsyn. Tilsynene ble gjennomført ganske jevnt utover hele 2020, med en liten oppgang i november og desember. Under en pandemi, som har store konsekvenser for barnehager og skoler, er det viktig at temaene for tilsyn er  relevante. 

Et fellestrekk i tilsynene fra 2020, er at kommunene må bli bedre til å ivareta barnets beste og barnets rett til å bli hørt i saksbehandlingen sin. Vi ser at kommunene må bli bedre til å sørge for at enkeltvedtakene oppfyller krav til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Mange enkeltvedtak mangler informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans, hvem klagen skal sendes til og en beskrivelse av både det rettslige og faktiske grunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket.

Hvilke kommuner og skoler fører statforvalterne tilsyn med?

Statsforvalterne gjennomfører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, direkte med barnehagene i særlige tilfeller og kommunen og fylkeskommunen som skoleeier. De velger kommuner og skoler der sannsynligheten for brudd på regelverket er størst. Når de oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger de opp kommunen, barnehagen eller skolen. 

Statsforvalterne gjennomførte 177 tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet i 2020

Statsforvalterne gjennomførte tilsyn  i 125 kommuner og en fylkeskommune. Det ble gjennomført ett tilsyn med barnehageeier. Det er ført tilsyn med om lag 34 prosent av landets kommuner.

I denne oppsummeringen bruker vi kommunen når vi snakker om kommunen og fylkeskommunen som skoleeier eller kommunen som barnehagemyndighet.

Omfanget på tilsynene

Samlet besto tilsynene på barnehage- og opplæringsområdet i snitt av 14 kontrollspørsmål og det ble avdekket seks brudd på regelverket i snitt per tilsyn.

Statsforvalterne publiserer tilsynsrapportene sine på statsforvalteren.no.  De avslutter tilsyn når kommunen har rettet bruddene. Du kan lese mer om tilsynsprosessen på Udir.no.  Tilsynene har vært både digitale og stedlige. Med stedlige tilsyn menes at statsforvalterne i tillegg til å vurdere skriftlig dokumentasjon, har gjort intervjuer med personer i kommunen. I 2020 er dette i stor grad gjennomført digitalt i stedet for besøk i kommunene. Med skriftlige tilsyn menes at statsforvalterne har gjort sine vurderinger basert på skriftlig dokumentasjon fra kommunene.

Skriftlige- og stedlige tilsyn
 NivåAntallUten bruddStedligSkriftlig
Barnehage6114417
Opplæring11695363


Det er ført omtrent like mange stedlige som skriftlige tilsyn i 2020.

Statsforvalterne følger en fast tilsynsmetode i sine tilsyn.

Nasjonale temaer for tilsyn 

Statsforvalterne velger kommuner, temaer og tidspunkt for tilsyn. Utvalget er basert på en vurdering av hvor de forventer å finne brudd på regelverket. Det vil si at de vurderer både sannsynligheten for brudd på regelverket og konsekvensen av eventuelle brudd.

Noen tilsynstemaer er faste i kortere eller lengre perioder, for eksempel temaene i den nasjonale tilsynssatsingen på barnehageområdet og det felles nasjonale tilsynet på opplæringsområdet. Temaene i disse tilsynene bestemmer Udir etter en sentral risikovurdering for hele landet. Temaene for perioden 2018-2021 er:

Barnehageområdet

 • Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn
 • Barnehagemyndighetens godkjenning av barnehager og familiebarnehager
 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Opplæringsområdet

 • Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
 • Skolemiljø
 • Spesialundervisning
 • Voksnes rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring
 • Kommunens forsvarlige system tilknyttet de øvrige temaene (kravet til forsvarlig system ble opphevet fra 1.1.2021 og temaet er dermed faset ut i 2021)

Det er statsforvalternes risikovurderinger som avgjør hvilke temaer det skal føres tilsyn med. Tilsynene kan derfor se forskjellig ut avhengig av hvilke temaer statsforvalterne velger å ta med.

 Tilsyn på barnehageområdet

Når det gjelder tilsyn med spesialpedagogisk hjelp, barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn, samt godkjenning av barnehager, bruker statsforvalterne opplegg som Udir har utarbeidet. For de andre temaene i tabellen nedenfor, har statsforvalterne selv utarbeidet opplegget for tilsyn .

Tema for tilsyn på barnehageområdet
Nasjonal/egeninitiertTemaAntall
Nasjonal tilsynssatsingSpesialpedagogisk hjelp15
Individuell tilrettelegging11
Veiledning og tilsyn10
Godkjenning av barnehager3
Egeninitierte tilsynstemaDispensasjon grunnbemanning6
Individuell tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp4
Politiattest3

I tillegg har statsforvalterne ført tilsyn med:

 • tilskudd til private barnehager
 • sakkyndig vurdering fra PPT
 • vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • et trygt og godt barnehagemiljø
 • pedagogisk og administrativ ledelse
 • meldeplikt til barnevernet

Ett egeninitiert tilsyn med individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, ble avsluttet uten at det ble avdekket brudd på regelverket. Ett tilsyn ble gjennomført direkte med barnehageeier. Tilsynet omhandlet meldeplikten til barnevernet.

Tilsyn på skoler

I tilsyn med spesialundervisning, skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolemiljø, og grunn- og videregående opplæring for voksne bruker statsforvalterne tilsynsmateriale som Udir har laget. Som tabellen viser, er det også ført tilsyn med andre temaer enn de som er en del av felles nasjonalt tilsyn. For disse temaene har statsforvalterne selv utarbeidet tilsynsopplegg. To felles nasjonale tilsyn og syv egeninitierte tilsyn ble avsluttet uten at det ble avdekket brudd på regelverket.

Totalt var 108 grunnskoler involvert i tilsyn på opplæringsområdet. I tillegg ble det gjennomført 12 tilsyn på skoleeiernivå.

Tema for tilsyn på skoleområdet
TemaAntall tilsyn totalt
Skolemiljø44
Spesialundervisning22
Grunnskole for voksne**7
Elevenes utbytte7
Skolebasert vurdering4
Egeninitierte tilsynstema
Trafikkopplæring*7
Nasjonale prøver6
Lærernorm4
Tidlig innsats3
PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger for elever på friskoler**2
Elevundersøkelsen2
Gratisprinsippet (grunnskole)2
Meldeplikt til barnevernet**2
Gratisprinsippet i videregående opplæring**1
Samhandling rundt barn med psykiske utfordringer**1
Særskilt språkopplæring1
Elevenes utbytte (ikke FNT)1

* Kun en statsforvalter.
** Disse tilsynene ble kun gjennomført på skoleeiernivå. 2 av tilsynene med tidlig innsats var også kun på skoleeiernivå.

Avslutning og veien videre

Et fellestrekk i tilsynene fra 2020, er at kommunene må bli bedre til å ivareta barnets beste og barnets rett til å bli hørt i saksbehandlingen sin. Vi ser at kommunene må bli bedre til å sørge for at enkeltvedtakene oppfyller krav til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Mange enkeltvedtak mangler informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans, hvem klagen skal sendes til og en beskrivelse av både det rettslige og faktiske grunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket.

Både statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet har gjort mange nyttige erfaringer fra tilsyn i 2020. Blant annet er det positive erfaringer med bruk av digitale verktøy for å gjennomføre stedlige tilsyn. Videre ser vi at når tilsynene er innrettet basert på konkrete risikovurderinger, blir tilsyn et mer treffsikkert og effektivt virkemiddel. Vi vil jobbe videre med å styrke statsforvalternes risikoarbeid og bidra til at tilsyn blir enda mer treffsikkert og effektivt.

Kort om nytt felles nasjonalt tilsyn fra 2022

Nåværende felles nasjonale tilsyn på opplæringsområde og nasjonal tilsynssatsing på barnehageområdet utløper i 2021, og vi er i gang med å pilotere nytt tilsynsopplegg på opplæringsområdet. I det nye felles nasjonale tilsynet skal vi undersøke om kommunene gjennom sin internkontroll sikrer at regelverket om skolemiljø etterleves. I første omgang er temaet skolemiljø begrenset til delpliktene varsle og undersøkelse. Senere kommer vi til å utvide tilsynet med de øvrige delpliktene slik at statsforvalterne i større grad kan velge tema ut fra en risikovurdering. Når piloteringen på opplæringsområdet er ferdig, vil vi starte arbeidet på barnehageområdet.