Funn fra fylkesmennenes tilsyn 2019

Fylkesmennene gjennomførte 238 tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet i 2019. Tilsynene ble gjennomført i 10 fylkeskommuner og 150 kommuner, hvorav 17 kommuner fikk tilsyn både på barnehage- og opplæringsområdet.

Det ble gjennomført to tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Videre i denne oppsummeringen bruker vi kommunen når vi snakker om kommunen og fylkeskommunen som skoleeier eller kommunen som barnehagemyndighet.

Fylkesmennene gjennomfører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, kommunen og fylkeskommunen som skoleeier og direkte med barnehagene i særlige tilfeller. Når de oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger de opp kommunen eller barnehagen. Fylkesmannens tilsyn skal bidra til å sikre at barn, unge og voksne får et godt og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud.

Fylkesmennene publiserer tilsynsrapportene på www.fylkesmannen.no. De avslutter tilsyn når kommunen har rettet bruddene som er redegjort for i tilsynsrapporten. Tilsynsprosessen er nærmere beskrevet på www.udir.no.

Antall tilsyn, Fylkesmannen
Nivå AntallUten bruddStedligSkriftlig
Barnehage6524421
Opplæring173119479

Med stedlig tilsyn menes at fylkesmannen i tillegg til å vurdere skriftlig dokumentasjon, har gjort intervjuer med aktuelle personer i kommunen. Med skriftlig tilsyn menes at fylkesmannen har gjort sine vurderinger utelukkende basert på skriftlig innsendt dokumentasjon fra kommunen.

Fylkesmennene følger en fast tilsynsmetode i sine tilsyn. Det er stort sett temaet for tilsyn som avgjør om fylkesmannen besøker kommunen for å skaffe seg nødvendig informasjon. I andre tilfeller er det tilstrekkelig å gjøre tilsynet skriftlig.

Nasjonale tilsynstemaer

Fylkesmennene velger kommuner, temaer og tidspunkt for tilsyn basert på en vurdering av hvor de forventer å finne brudd på regelverket. Det vil si at de vurderer både sannsynligheten for brudd på regelverket og konsekvensen av eventuelle brudd.

Noen tilsynstemaer er faste i kortere eller lengre perioder, for eksempel temaene i den nasjonale tilsynssatsingen på barnehageområdet og det felles nasjonale tilsynet på opplæringsområdet. Temaene i disse tilsynene bestemmer vi etter en sentral risikovurdering for hele landet. Temaene for perioden 2018-2021 er:

Barnehageområdet 

 • Kommunens veiledning og tilsyn
 • Kommunens godkjenning av barnehager /godkjenning av familiebarnehager

Opplæringsområdet

 • Elevenes utbytte av opplæringen
 • Skolemiljø
 • Spesialundervisning
 • Voksnes rett til grunnskoleopplæring
 • Kommunens forsvarlige system tilknyttet de øvrige temaene
 • Voksnes rett til videregående opplæring

Tilpasset situasjonen i skolen eller kommunen kan fylkesmannen sette sammen tilsynstemaene ut fra hvor de ser en risiko for brudd på regelverket. Tilsynene kan derfor se forskjellig ut avhengig av hvilke tema fylkesmannen velger å ta med.

Gjennomførte tilsyn på barnehageområdet

Når det gjelder kommunenes veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehager og familiebarnehager, bruker fylkesmennene tilsynsopplegg som vi har utarbeidet. Vi har utarbeidet tilsynsopplegg med meldeplikt til barnevernet i samarbeid med Statens Helsetilsyn. For de andre tilsynstemaene i tabellen nedenfor, har fylkesmennene selv utarbeidet tilsynsopplegg.

Gjennomførte tilsyn
Nasjonal tilsynssatsingAntall

Kommunenes veiledning og tilsyn

25
Kommunenes godkjenning av barnehager5

 

Gjennomførte tilsyn
Egeninitierte tilsynstemaAntall

Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 

14
Pedagognormen
Spesialpedagogisk hjelp
Meldeplikt til barnevernet (+ opplæring)
Diverse bestemmelser i barnehageloven
Godt og trygt barnehagemiljø
Økonomisk tilsyn

Ett tilsyn med kommunens veiledning og tilsyn og det egeninitierte økonomiske tilsynet ble avsluttet uten at det ble avdekket brudd på regelverket. Siden noen tilsyn har omhandlet flere temaer, samsvarer antall i denne tabellen ikke med antall tilsyn.

I visse tilfeller kan fylkesmennene gjøre tilsyn direkte med barnehageeier, i stedet for eller i tillegg til at kommunen som barnehagemyndighet gjør det. Fylkesmennene gjennomførte to slike tilsyn. Temaene i disse tilsynene var barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø og ett økonomisk tilsyn.

Felles tilsynsopplegg med Statens helsetilsyn - meldeplikt til barnevernet

Vi har i samarbeid med Statens helsetilsyn utarbeidet et tilsynsopplegg for å kontrollere hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar for at personalet i barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjenesten melder fra til barnevernet når det er grunnlag for det. Fylkesmannen skal i tillegg undersøke om barneverntjenesten gir tilbakemeldinger til offentlige meldere. Tilsynsopplegget består av en felles veileder for gjennomføring av tilsyn, kontrollskjema for fylkesmannen, egenvurderingsspørsmål til kommunen og maler.

Tilsynsopplegget er pilotert av tre embeter i tre kommuner høsten 2019. Etter vår vurdering er det fortsatt risiko for regelverksbrudd knyttet til overholdelse av meldeplikten, og embetene ønsker at vi skal tilrettelegge for fortsatt felles tilsyn med dette. Vi har som mål å ferdigstille veilederen og det tilhørende tilsynsmateriellet sammen med Statens helsetilsyn i løpet av høsten 2020.

Gjennomførte tilsyn på opplæringsområdet

I tilsyn med spesialundervisning, skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolemiljø, samt grunn- og videregående opplæring for voksne bruker fylkesmennene tilsynsmateriale som vi har utarbeidet. Som tabellen viser, er det også ført tilsyn med andre temaer enn de som er en del av felles nasjonalt tilsyn. For disse temaene har fylkesmennene selv utarbeidet tilsynsopplegg.

Totalt var 150 skoler involvert i tilsyn på opplæringsområdet. Av disse var 138 grunnskoler og 12 videregående skoler. I tillegg ble skoleeiers forsvarlige system undersøkt i like over 40 tilsyn og PP-tjenesten ble kontrollert i 5 tilsyn. Tabellen viser tema for tilsyn og antall tilsyn i 2019.

Tema for tilsyn og antall tilsyn i 2019
TemaAntall tilsyn
Skolemiljø45
Spesialundervisning31
Elevens utbytte av opplæringen4
Voksenes rett til grunnskole7
Voksenes rett til vgs 2
Skolebasert vurdering og forsvarlig system 4
Spesialundervisning og elevenes utbytte 2

 

Egeninitierte tilsyn
TemaAntall tilsyn
Lærernormen36
Gjennomføring av nasjonale prøver13
Spesialundervisning9
Gjennomføring av kartleggingsprøver6
Skolemiljø6
Gratisprinsippet2
Tidlig innsats og tidliginnsats inkludert skoleeiers ansvar4
Meldeplikt til barnevernet2

Egeninitierte tilsyn

På opplæringsområdet ble det gjennomført 78 egeninitierte tilsyn. 15 av disse var stedlige og det ble avdekket brudd på regelverket i 92 prosent av tilsynene. De egeninitierte tilsynene omfattet 8 forskjellige temaer. I det følgende gjengir vi enkelte funn fra noen av disse tilsynene. Temaer som allerede er omtalt under felles nasjonale tilsyn, gjentas ikke her.

Gjennomføring av nasjonale prøver

Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver, viser at det i hovedsak er to brudd på regelverket som går igjen

 • mange skoler gjennomfører ikke de nasjonale prøvene
 • flere skoler fatter ikke vedtak om fritak fra nasjonale prøver i lesing, uten at det foreligger enkeltvedtak om særskilt norskopplæring eller spesialundervisning

Gjennomføring av kartleggingsprøven

I de fleste tilsynene med gjennomføring av kartleggingsprøver og kommunens ansvar, ble det avdekket at:

 • kommunene ikke dokumenterer et godt nok forsvarlig system for oppfølging som sikrer elevenes rett
 • kommunene ikke melder på elever til prøvene eller søker om fritak for elever som oppfyller kriteriene for fritak
 • flere kommuner ikke sørger for å gjennomføre prøvene slik de er forpliktet til å gjøre