Funn fra fylkesmennenes tilsyn 2018

I 2018 gjennomførte Fylkesmennene 207 tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet. Tilsynene ble gjennomført i 9 fylkeskommuner og 153 kommuner, hvorav 11 kommuner fikk tilsyn både på barnehage- og opplæringsområdet.

Fylkesmennene gjennomfører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, kommunen og fylkeskommunen som skoleeier og direkte med barnehagene i særlige tilfeller. Når de oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger de opp med den aktuelle kommunen eller barnehagen. 

Fylkesmannens tilsyn skal bidra til å sikre at barn, unge og voksne får et godt og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud.

Fylkesmannen skal publisere tilsynsrapportene på www.fylkesmannen.no. og avslutter tilsynene når kommunen har rettet bruddene som er redegjort for i tilsynsrapporten.

Tilsyn
Nivå AntallUten bruddStedligSkriftlig
Barnehage58114117
Opplæring1492310643
  • Stedlig tilsyn: fylkesmannen i tillegg til å vurdere skriftlig dokumentasjon, har vært ute i kommunen/skolen og gjort intervjuer med aktuelle personer i kommunen/skolen.
  • Skriftlig tilsyn: fylkesmannen har gjort sine vurderinger utelukkende basert på skriftlig innsendt dokumentasjon fra kommunen/skolen.

Fylkesmennene følger en fast tilsynsmetode i sine tilsyn. Det er stort sett temaet for tilsynet som avgjør om fylkesmannen besøker kommunen og/eller den enkelte skolen for å skaffe seg nødvendig informasjon. I andre tilfeller er det tilstrekkelig å gjøre tilsynet skriftlig.

Nasjonale tilsynstemaer

Fylkesmennene velger kommuner, temaer og tidspunkt for tilsyn basert på en vurdering av hvor de forventer å finne brudd på regelverket. Det betyr at de vurderer både sannsynligheten for brudd på regelverket og konsekvensen av eventuelle brudd. I denne sammenheng skal de særlig vurdere regelverket knyttet til utsatte barn og unge.

Noen tilsynstemaer er faste i kortere eller lengre perioder, for eksempel temaene i den nasjonale tilsynssatsingen på barnehageområdet og det felles nasjonale tilsynet på opplæringsområdet. Temaene i disse tilsynene bestemmer vi etter en sentral risikovurdering for hele landet, og de ligger fast i fire år. Temaene for perioden 2018-2021 inneholder følgende hovedtemaer:

  • barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn
  • barnehagemyndighetens godkjenning av barnehager og familiebarnehager
  • skolemiljø
  • skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering
  • spesialundervisning
  • skoleeiers forsvarlige system
  • opplæring for voksne

Fylkesmannen kan sette sammen tilsyn ut fra hvor de forventer å finne brudd på regelverket tilpasset situasjonen i skolen eller kommunen. Tilsynene kan derfor se forskjellig ut avhengig av hvilke tema fylkesmannen velger å ta med.

Gjennomførte tilsyn på barnehageområdet

Når det gjelder barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn og barnehagemyndighetens godkjenning av barnehager og familiebarnehager bruker fylkesmennene tilsynsopplegg som vi har utarbeidet. For de andre tilsynstemaene i tabellen nedenfor, har fylkesmennene selv definert minimumskravene i regelverket og begrunnet sine konklusjoner ut fra hvordan de tolker regelverket.

Gjennomførte tilsyn
Nasjonalt/egeninitiertTemaAntallUten brudd

Nasjonal satsning

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

336
Barnehagemyndighetens godkjenning101
   

Egeninitierte tilsynstema

Pedagogisk bemanning

4 
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne3 
Spesialpedagogisk hjelp2 
Opplysningsplikt til barneverntjenesten2 

Antall tema i denne tabellen samsvarer ikke med antall tilsyn siden noen tilsyn har omhandlet flere temaer.

I visse tilfeller kan fylkesmennene gjøre tilsyn direkte med barnehageeier, i stedet for at kommunen som barnehagemyndighet gjør det. Fylkesmannen gjennomførte tre slike tilsyn. Temaene i disse tilsynene var makt og tvang, politiattest, barnehagens innhold, samt foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Gjennomførte tilsyn på opplæringsområdet

Når det gjelder spesialundervisning, skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolemiljø, tidlig innsats, samt grunn- og videregående opplæring for voksne bruker fylkesmennene tilsynsmateriale som vi har utarbeidet. Som tabellen viser er det også ført tilsyn med andre temaer enn de som er en del av felles nasjonalt tilsyn. For disse temaene har fylkesmennene selv definert minimumskravene i regelverket og begrunnet sine konklusjoner ut fra hvordan de tolker regelverket.

124 skoler var involvert i tilsynene på opplæringsområdet.

Tabellen viser antall tilsyn og hvor mange tilsyn som var uten brudd på regelverket i 2018.

Tilsyn uten brudd
Nasjonalt/egeninitiertTemaAntallUten brudd
Felles nasjonale tilsynstemaer

Spesialundervisning

360
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen265
Skolemiljø 190
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne 130
Tidlig innsats42
Egeninitierte tilsynstema 

Elevundersøkelsen

148
Nasjonale prøver 93
Alternativ opplæringsarena72
Elevmedvirkning50
Forvaltningskompetanse50
Gratisprinsippet51
Opplæringstilbud for barn og unge i barnevernsinstitusjon30
Skolebasert vurdering31