Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova -2022

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2022. Satsene er oppdatert i henhold til endringer i RNB for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Knekkpunkt 2022, er en videreføring av knekkpunkt for 2020.
  • Satsene for 2022 er basert på satsene for 2020, men for at satsene skal samsvare bedre med kostnadsutviklingen i den offentlige skolen, korrigeres satsene for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2020 istedenfor med prisomregningsfaktoren på 70 poster for samme periode. I tillegg justeres det for endringer i SPK-avgift fra 2018 til 2022 og for FIN sin prisomregningsfaktor for 70-poster med 3,2 % for 2021 og 2,6 % for 2022.
  • Satsene korrigeres også for koronarelaterte tilskuddsordninger og tilskudd til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere som er gitt både til kommuner og frittstående skoler.

Satser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova

 Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet201 10073 700
Ungdomstrinnet208 30076 400

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall per 1. oktober 2021 legges til grunn for utbetalingen i 2022.

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter privatskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet203 30074 500
Ungdomstrinnet210 50077 200

Spesialundervisning - grunnskoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser:
TimeSats
Lærertime846,-
Assistenttime423;-
 Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova 2022