Beregning av satser 2022 for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A

Satsene for disse skolene er i hovedsak basert på satsene til frittstående videregående skoler, godkjent etter friskolelova.

Følgende satser er lagt til grunn ved beregningen:

StudiumUtdanningsprogram
Bibelstudium m.m. Studiespesialisering
Studietilbud utover videregående opplæringsnivå Studiespesialisering
Reklameutdanning:
Inntil 75 elever
Over 75 elever

Idrettsfag
Studiespesialisering

Kunst-, medie- og musikkutdanning:
Inntil 30 elever
Over 30 elever

Musikk, dans- og drama
Idrettsfag

Disse skolene er ikke omfattet av momskompensasjonsordningen, og satsen justeres derfor med en momskorreksjonsfaktor på lik linje med skolene i utlandet.

Det beregnes en momskorreksjonsfaktor for hvert utdanningsprogram.
Eksempel: momskorreksjonsfaktor - studiespesialisering
Beregning av momskorreksjonsfaktor på bakgrunn av tall for alle fylkeskommunene:

MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet for funksjonene 510, 515, 520 og 521, divideres med korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket andre salgs- og leieinntekter for de samme funksjonene.

Momskorreksjonsfaktor for studiespesialisering basert på KOSTRA-tall for 2020:

(470 543 + 165 018 + 41 035 + 24 251)/
(5 454 464 + 2 670 916 + 3 302 360 + 5 440 479) = 0,0415

Momskorreksjonsfaktoren for funksjon 521 studiespesialisering er på 4,15 %.

Satser 2022 til diverse frittstående skoler som gir yrkesrettet opplæring er basert på satsene til frittstående videregående skoler i Norge korrigert med en momskorreksjonsfaktor:

 Satser 2022 frittstående videregående skolerMoms- korreksjons- faktorSatser for 2022 skoler godkjent etter kap. 6A Opplæringsloven (avrundet)
Bibelstudium m.m. 126 677 4,15 % 131 900
Studietilbud utover videregående opplæringsnivå 126 677 4,15 % 131 900

Reklameutdanning:
Inntil 75 elever
Over 75 elever

134 948 

5,53 % 142 400

126 677 

4,15 %   131 900

Kunst-, medie- og musikkutdanning:
Inntil 30 elever
Over 30 elever

183 533 

5,61 %  193 800
134 948  5,53 %  142 400

Norsk Yrkesdykkerskole

Satsene for Norsk Yrkesdykkerskole er ikke beregnet på bakgrunn av KOSTRA-data, da det ikke finnes tilsvarende offentlige skoler å sammenlikne med.

Det gis to satser til Norsk Yrkesdykkerskole, en sats inntil 28 elever og en over 28 elever.

Satsene for 2021 er lagt til grunn, og korrigeres med 2,6 % forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.

Satser 2022 for Norsk Yrkesdykkerskole:

Norsk YrkesdykkerskoleSats 2021Forventet lønns- og prisvekst 2021- 2022Satser 2022 (avrundet)
Inntil til 28 elever 401 100 2,60 % 411 500
Over 28 elever 300 900 2,60 % 308 700

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!