Vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter sikkerheit

 • gjere greie for
  arbeidsområda, tenestene og produkta til vaktverksemdsbransjen og
  vurdere
  desse med utgangspunkt i sikkerheitsbehova i samfunnet
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  vurdere
  eit lokalt arrangement med omsyn til sikkerheit
 • utforske
  helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i ei verksemd og
  gjere greie for
  dei ulike rollene dei tilsette har i dette arbeidet
 • utforske
  kva sikkerheit og personvern har å seie, og følgje rutinar for sikkerheit og personvern i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • drøfte
  ulike trusselbilete for verksemder og for samfunnet
 • gjere greie for
  ulike former for risikovurdering og utarbeide ein enkel risikoanalyse med forslag til tiltak
 • utforske
  ,
  forstå
  og
  bruke
  ein beredskapsplan
 • gjere greie for
  brannteori og
  planleggje
  ,
  gjennomføre
  og evaluere ei brannøving
 • utføre livreddande førstehjelp, ta ansvar for ein skadestad og
  reflektere
  over kva eiga framferd har å seie
 • gjere greie for
  symptom på å vere ruspåverka og
  drøfte
  korleis ruspåverknad, kan gå ut over sikkerheita i ulike situasjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering