Vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter administrasjon og berekraftig drift

 • utforske
  og
  presentere
  ei sjølvvald verksemd som vektlegg innovasjon og nyskaping, og
  drøfte
  kva dette har å seie i utviklinga av verksemda
 • gjere greie for
  ulike typar lønn og berekne lønnskostnader
 • forstå
  og
  presentere
  ein enkel rekneskap, setje opp eit likviditets- og resultatbudsjett og kommentere avvik mellom budsjett og rekneskap
 • vurdere
  inntektsgrunnlaget til ei verksemd og kva faktorar som påverkar lønnsemd og berekraft
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  vurdere
  eit lokalt arrangement med omsyn til lønnsemd og berekraftig utvikling
 • reflektere
  over kva faktorar som påverkar arbeidsmiljøet i ei verksemd, og
  drøfte
  ulike tiltak som kan betre det
 • gjere greie for
  ulike administrative rutinar og
  vurdere
  tiltak som kan betre rutinane
 • gjere greie for
  ulike system for å handtere, stille saman og finne att dokument, og
  bruke
  eigna verktøy for dette
 • utforske
  og
  drøfte
  korleis verksemder profilerer seg i ulike medium
 • utarbeide innhald til ulike planar, rapportar og dokument og tilpasse innhaldet til ulike mottakarar
 • beskrive
  ulike typar svinn,
  reflektere
  over konsekvensane av svinn og foreslå tiltak for å førebyggje svinn
 • koordinere og hjelpe til i saksbehandling og ulike administrative prosessar
 • drøfte
  kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og
  beskrive
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering