Vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

  Kompetansemål etter kommunikasjon og yrkesutøving

 • utforske
  kva yrkesetikk og verksemdskultur har å seie i utvalde bransjar innanfor administrasjon, service og sikkerheit
 • reflektere
  over forventningar til tilsette i sikkerheits-, administrasjons- og servicestilingar
 • utforske
  korleis kultur, verdiar og haldningar påverkar kommunikasjon mellom menneske, og
  reflektere
  over korleis ein kan ta omsyn til dette i ulike arbeidssituasjonar
 • gjere greie for
  servicerolla og
  utforske
  korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til verksemder
 • møte behov på ein profesjonell og sjølvstendig måte og
  utvikle
  løysingar som dekkjer behova
 • reflektere
  over etiske dilemma som kan oppstå i ein arbeidssituasjon, og foreslå moglege løysingar og førebyggjande tiltak
 • presentere
  samanhengen mellom ekstern, intern og interaktiv marknadsføring og
  forstå
  servicemedarbeidaren si rolle i dette
 • utarbeide og
  presentere
  informasjon tilpassa ulike målgrupper og
  bruke
  eigna kommunikasjonsverktøy
 • utforske
  tiltak som kan førebyggje konflikt, og
  bruke
  ulike metodar for konflikthandtering
 • utforske
  og
  gjere greie for
  aktuelle lover som regulerer yrkesutøvinga
 • drøfte
  og
  forstå
  korleis verdiane og spelereglane i demokratiet regulerer yrkesutøvinga i sikkerheitsarbeidet og i administrativt arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering