Vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

  Kompetansemål etter kommunikasjon og yrkesutøving

 • utforske kva yrkesetikk og verksemdskultur har å seie i utvalde bransjar innanfor administrasjon, service og sikkerheit
 • reflektere over forventningar til tilsette i sikkerheits-, administrasjons- og servicestilingar
 • utforske korleis kultur, verdiar og haldningar påverkar kommunikasjon mellom menneske, og reflektere over korleis ein kan ta omsyn til dette i ulike arbeidssituasjonar
 • gjere greie for servicerolla og utforske korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til verksemder
 • møte behov på ein profesjonell og sjølvstendig måte og utvikle løysingar som dekkjer behova
 • reflektere over etiske dilemma som kan oppstå i ein arbeidssituasjon, og foreslå moglege løysingar og førebyggjande tiltak
 • presentere samanhengen mellom ekstern, intern og interaktiv marknadsføring og forstå servicemedarbeidaren si rolle i dette
 • utarbeide og presentere informasjon tilpassa ulike målgrupper og bruke eigna kommunikasjonsverktøy
 • utforske tiltak som kan førebyggje konflikt, og bruke ulike metodar for konflikthandtering
 • utforske og gjere greie for aktuelle lover som regulerer yrkesutøvinga
 • drøfte og forstå korleis verdiane og spelereglane i demokratiet regulerer yrkesutøvinga i sikkerheitsarbeidet og i administrativt arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering