Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kultur og kommunikasjon

 • reflektere over og forstå korleis kultur, verdiar og haldningar påverkar kommunikasjon mellom menneske, og ta omsyn til dette i møte med kundar og gjester
 • gjere greie for servicerolla og utforske korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til bedrifter
 • utforske kva yrkesetikk og bedriftskultur har å seie innanfor sal og reiseliv, og gjere greie for etiske dilemma som kan oppstå i ulike arbeidssituasjonar
 • utforske ulike kommunikasjonskanalar og kommunisere munnleg og skriftleg med ulike målgrupper
 • følgje ulike system for kundeoppfølging og beskrive korleis systema kan brukast til sal, meirsal og gjensal av produkt
 • skape opplevingar av og formidle forteljingar om norsk og samisk kultur, natur og geografi
 • utforske og vurdere kva vertskapsrolla har å seie for ulike reiselivsaktivitetar
 • utforske korleis nettverk og nettverkssamarbeid kan gi støtte for profesjonell og fagleg utvikling
 • forstå og bruke ein beredskapsplan og vurdere ulike risikofaktorar
 • følgje ein førstehjelpsinstruks og utføre grunnleggjande førstehjelp
 • vurdere tiltak i konflikt- og nødssituasjonar og reflektere over korleis ein skal vareta si eiga helse i slike situasjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering