Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter forretningsdrift

 • utforske trendar, forretningsmodellar og samarbeidsformer i sal og reiseliv
 • utvikle, presentere og vurdere ein forretningsplan ut frå eit berekraftperspektiv
 • berekne pris på eit produkt og vurdere ulike former og strategiar for kalkulasjonar og prissetjing
 • utarbeide og anvende budsjett og rekneskapar, og vurdere dekningsgrad og lønnsemd med utgangspunkt i andre sentrale nøkkeltal
 • beskrive rekrutteringsprosessar og reflektere over forventningar til tilsette innanfor ulike sals- og reiselivsbedrifter
 • presentere utfordringar i helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i ei bedrift og gjere greie for dei ulike rollene i bedrifta
 • beskrive og følgje gjeldande regelverk for sals- og reiselivsbedrifter som regulerer forholdet til kundar, tilsette og næringsliv
 • reflektere over og forstå korleis berekraft blir teke omsyn til i ei verdikjede
 • beskrive ulike typar svinn, reflektere over konsekvensane av svinn og foreslå tiltak for å førebyggje svinn
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet
 • utforske ulike reiselivsdestinasjonar og vurdere korleis reiselivsverksemd påverkar berekraftig utvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering