Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter innovasjon og marknadsføring

 • gjere greie for
  ulike merkevarer og
  utforske
  ulike marknadsstrategiar som bedrifter kan
  bruke
 • gjennomføre
  ei marknadsundersøking og
  bruke
  innhenta data
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  ein marknadsføringskampanje til ei sjølvvald målgruppe og
  presentere
  korleis forbrukaråtferda og medievanane til denne målgruppa er tekne omsyn til
 • vurdere
  tiltak i salskanalar som kan fremje sal, meirsal og gjensal og ta omsyn til dette i utviklinga av indre og ytre salsmiljøet
 • utvikle
  eit produktforslag og
  presentere
  korleis lønnsemd, klima og etiske forhold er vektlagde
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og avslutte eit sal og
  vurdere
  salsprosessen
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  eit arrangement for kundar og gjester med vekt på marknadsaktivitetar
 • utforske
  ulike salsplattformer og kva service har å seie i salet av eit produkt
 • gjere greie for
  regelverk for klagar og reklamasjonar
 • forstå
  og
  presentere
  innhaldet i eit heilskapleg reiselivsprodukt og forklare samanhengar mellom ulike aktørar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering