Vg2 sal og reiseliv (SRL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter innovasjon og marknadsføring

  • gjere greie for ulike merkevarer og utforske ulike marknadsstrategiar som bedrifter kan bruke
  • gjennomføre ei marknadsundersøking og bruke innhenta data
  • planleggje og gjennomføre ein marknadsføringskampanje til ei sjølvvald målgruppe og presentere korleis forbrukaråtferda og medievanane til denne målgruppa er tekne omsyn til
  • vurdere tiltak i salskanalar som kan fremje sal, meirsal og gjensal og ta omsyn til dette i utviklinga av indre og ytre salsmiljøet
  • utvikle eit produktforslag og presentere korleis lønnsemd, klima og etiske forhold er vektlagde
  • planleggje, gjennomføre og avslutte eit sal og vurdere salsprosessen
  • planleggje, gjennomføre og vurdere eit arrangement for kundar og gjester med vekt på marknadsaktivitetar
  • utforske ulike salsplattformer og kva service har å seie i salet av eit produkt
  • gjere greie for regelverk for klagar og reklamasjonar
  • forstå og presentere innhaldet i eit heilskapleg reiselivsprodukt og forklare samanhengar mellom ulike aktørar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering