Kompetansemål og vurderingSamfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og
  presentere
  dagsaktuelle tema eller debatter ved å
  bruke
  samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske
  korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og
  reflektere
  over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • gjere greie for
  sosialisering og
  drøfte
  korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
 • drøfte
  korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
 • reflektere
  over utfordringar i samband med grensesetjing og
  drøfte
  ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
 • reflektere
  over eigne digitale spor,
  utforske
  kven som har tilgang til spora, og
  drøfte
  korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
 • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og
  drøfte
  samanhengen mellom ulikskap og utanforskap
 • reflektere
  over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
 • utforske
  og
  beskrive
  korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og
  drøfte
  korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor
 • utforske
  og
  drøfte
  korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • reflektere
  over kva det inneber å vere medborgar, og
  samanlikne
  korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • vurdere
  korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for
  grunnlaget for menneskerettane og
  utforske
  og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • vurdere
  årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og
  drøfte
  grensene for ytringsfridommen
 • utforske
  ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og
  drøfte
  korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 • drøfte
  samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering