Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og presentere
  dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke
  samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske
  korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere
  over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • gjere greie for
  sosialisering og drøfte
  korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
 • drøfte
  korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
 • reflektere
  over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte
  ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
 • reflektere
  over eigne digitale spor, utforske
  kven som har tilgang til spora, og drøfte
  korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
 • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte
  samanhengen mellom ulikskap og utanforskap
 • reflektere
  over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
 • utforske
  og beskrive
  korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte
  korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor
 • utforske
  og drøfte
  korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • reflektere
  over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne
  korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • vurdere
  korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for
  grunnlaget for menneskerettane og utforske
  og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • vurdere
  årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte
  grensene for ytringsfridommen
 • utforske
  ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte
  korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 • drøfte
  samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering