Rettslære (RTL01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter rettslære 2

  • utforske og drøfte skiljet mellom rett og rettferd i ein rettsstat
  • utforske og bruke ulike rettskjelder for å løyse juridiske problemstillingar
  • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
  • utforske og drøfte dagsaktuelle juridiske problemstillingar eller rettsspørsmål
  • utforske demokratiet si stilling i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie, og gjere greie for grunnleggjande menneskerettar som varetek dette
  • utforske rettsforholdet mellom individ og offentleg forvaltning og bruke sentrale reglar om saksbehandling
  • bruke sentrale reglar om personvern og utforske juridiske problemstillingar som oppstår i samband med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • bruke grunnleggjande vilkår til å vurdere spørsmål om erstatning
  • utforske reaksjonssystemet og bruke straffleggingsvilkåra til å vurdere straff etter rettsreglar om seksuallovbrot, valdslovbrot og vinningslovbrot
  • utforske og drøfte dagsaktuelle juridiske rettsspørsmål som gjeld varetaking av miljøet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering