Rettslære (RTL01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter rettslære 2

 • utforske
  og drøfte
  skiljet mellom rett og rettferd i ein rettsstat
 • utforske
  og bruke
  ulike rettskjelder for å løyse juridiske problemstillingar
 • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre
  juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
 • utforske
  og drøfte
  dagsaktuelle juridiske problemstillingar eller rettsspørsmål
 • utforske
  demokratiet si stilling i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie, og gjere greie for
  grunnleggjande menneskerettar som varetek dette
 • utforske
  rettsforholdet mellom individ og offentleg forvaltning og bruke
  sentrale reglar om saksbehandling
 • bruke
  sentrale reglar om personvern og utforske
  juridiske problemstillingar som oppstår i samband med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • bruke
  grunnleggjande vilkår til å vurdere
  spørsmål om erstatning
 • utforske
  reaksjonssystemet og bruke
  straffleggingsvilkåra til å vurdere
  straff etter rettsreglar om seksuallovbrot, valdslovbrot og vinningslovbrot
 • utforske
  og drøfte
  dagsaktuelle juridiske rettsspørsmål som gjeld varetaking av miljøet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering