Rettslære (RTL01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter rettslære 1

 • reflektere over Noreg som rettsstat og vurdere maktfordeling, rettssikkerheit og legalitetsprinsippet i Noreg
 • utforske og drøfte kva funksjon rettsreglane har i samfunnet
 • utforske og bruke ulike rettskjelder for å løyse juridiske problemstillingar
 • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
 • utforske prinsippet om barnets beste og bruke sentrale reglar i barnelova
 • bruke reglar om rettar og plikter mellom ektefellar og mellom sambuarar, og reglar som gjeld ved inngåing og oppløysing av ekteskap
 • gjere greie for reglane om uskifte og bruke reglar om arv etter lov og testament
 • gjere greie for rettar og plikter i arbeidslivet og bruke sentrale reglar om inngåing og avslutting av arbeidsforhold, varsling og trakassering
 • bruke sentrale reglar om likestilling og diskriminering i samfunnet
 • utforske grunnprinsippa i avtaleretten og forskjellen mellom ulike typar kjøp, og bruke sentrale reglar om pliktene og rettane til kjøparen og seljaren i samband med forbrukarkjøp og angrerett
 • utforske og drøfte dagsaktuelle eller rettshistoriske juridiske problemstillingar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering