Rettslære (RTL01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter rettslære 1

 • reflektere
  over Noreg som rettsstat og vurdere
  maktfordeling, rettssikkerheit og legalitetsprinsippet i Noreg
 • utforske
  og drøfte
  kva funksjon rettsreglane har i samfunnet
 • utforske
  og bruke
  ulike rettskjelder for å løyse juridiske problemstillingar
 • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre
  juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
 • utforske
  prinsippet om barnets beste og bruke
  sentrale reglar i barnelova
 • bruke
  reglar om rettar og plikter mellom ektefellar og mellom sambuarar, og reglar som gjeld ved inngåing og oppløysing av ekteskap
 • gjere greie for
  reglane om uskifte og bruke
  reglar om arv etter lov og testament
 • gjere greie for
  rettar og plikter i arbeidslivet og bruke
  sentrale reglar om inngåing og avslutting av arbeidsforhold, varsling og trakassering
 • bruke
  sentrale reglar om likestilling og diskriminering i samfunnet
 • utforske
  grunnprinsippa i avtaleretten og forskjellen mellom ulike typar kjøp, og bruke
  sentrale reglar om pliktene og rettane til kjøparen og seljaren i samband med forbrukarkjøp og angrerett
 • utforske
  og drøfte
  dagsaktuelle eller rettshistoriske juridiske problemstillingar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering