Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter råvare, produksjon og kvalitet

 • praktisere personlig hygiene og næringsmiddel- og produksjonshygiene etter gjeldende regelverk
 • bruke
  , montere og rengjøre ulike håndverktøy, maskiner, utstyr og lokaler og forstå
  hvor viktig dette er for å sikre trygg matproduksjon
 • forklare hva det innebærer å arbeide med helse, miljø og sikkerhet innenfor fagområdet, arbeide ergonomisk og bruke
  riktig verneutstyr i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke
  kvalitetssystemer knyttet til matproduksjon, ha kunnskap om mattrygghet og vurdere
  om produksjonsprosessene sikrer trygg mat
 • vurdere
  kvaliteten, bruksområdet og produksjonsegenskapene til råvarer og ferdige produkter og bruke
  denne kunnskapen i praktisk arbeid
 • bruke
  oppskrifter og resepter for å planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  ulike arbeids- og produksjonsprosesser
 • bruke
  arbeidsrutiner og håndverksferdigheter i praktisk arbeid og forklare hva disse betyr for sluttproduktet
 • gjøre bærekraftige og miljøbevisste valg i produksjonen av varer og tjenester, og reflektere
  over hvordan ressursene kan utnyttes på best mulig måte
 • håndtere avfall etter gjeldende forskrift og reflektere
  over om avfallet er en ressurs som kan utnyttes
 • planlegge
  , lage og tilby mat og drikke ut fra norsk, samisk og internasjonal matkultur og ut fra nye trender
 • planlegge
  , lage og tilby mat og drikke ut fra ulike religioner og ut fra behovene til ulike brukergrupper
 • forklare hvordan mat, drikke og livsstil påvirker folkehelsen og gjøre rede for kostrådene fra helsestyresmaktene
 • emballere og merke produkter for oppbevaring og sporing etter gjeldende forskrift
 • bruke
  digitale verktøy til å merke produkter for salg etter gjeldende regelverk
 • planlegge
  og klargjøre ulike lokaler for omsetning av varer og tjenester

Underveisvurdering

Standpunktvurdering