Kompetansemål og vurderingKRLE (RLE01‑03)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjøre rede for
  historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

  Tverrfaglige tema

 • beskrive
  og
  presentere
  noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
 • beskrive
  og
  presentere
  noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
 • utforske
  og
  sammenligne
  tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
 • utforske
  og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
 • bruke
  fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • gjøre rede for
  ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn

 • bruke
  filosofiske tenkemåter i samtale og undring
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
 • utforske
  og
  beskrive
  egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

 • reflektere
  over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

 • gjøre rede for
  hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

Underveisvurdering