Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vedlikehald

  • bruke og reflektere over helse-, miljø- og sikkerheitskrav i rutinar for vedlikehald
  • utarbeide og følgje sikker jobb-analysar ved farlege operasjonar i samsvar med gjeldande forskrifter
  • halde ved like, feilsøkje og reparere maskiner og utstyr etter spesifikasjonar i samhandling med andre
  • velje og bruke rett verktøy og utstyr til vedlikehald og reparasjonar
  • arbeide på elektriske og automatiserte system ved reparasjons- og vedlikehaldsarbeid etter instruksar og gjeldande forskrifter
  • beskrive korleis ein bruker blanda verkelegheit i samband med vedlikehald av maskiner og utstyr, og gjere greie for korleis denne teknologien kan betre kvaliteten, effektiviteten og sikkerheita
  • gjennomføre førebyggjande vedlikehald og sørgje for maskinsikkerheit etter ein vedlikehaldsplan
  • beskrive og reflektere over korleis kostnader, drift og vedlikehald heng saman med berekraftig utvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering