Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi

 • bruke maskiner og utstyr til å omarbeide aktuelle materiale i tråd med gjeldande helse-, miljø- og sikkerheitsrutinar og sørgje for orden og reinhald på arbeidsplassen
 • montere, setje i drift og feilsøkje automatiserte hydraulikk- og pneumatikkanlegg etter spesifikasjonar
 • montere, setje i drift og feilsøkje maskiner og utstyr i ein produksjonsprosess
 • bruke og velje målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgåver og vurdere måleresultat i samsvar med toleransar
 • planleggje og gjennomføre praktiske arbeidsoppgåver i både kjende og ukjende samanhengar
 • bruke digitale verktøy til å utarbeide modellar, teikningar, skjema, arbeidsbeskrivingar og kvalitetssikringssystem i planlegging og produksjon
 • forklare og bruke rett tilarbeidingsmetode ut frå materiale, arbeidsteikningar og spesifikasjonar
 • programmere, simulere og drifte styrte produksjonsmaskiner
 • forklare og bruke ulike metodar og teknikkar for overflatebehandling
 • nytte samanføyingsmetodar etter instruksjonar og arbeidsbeskrivingar
 • handtere gassar og kjemikaliar i samsvar med sikkerheitsdatablad
 • vurdere og beskrive bruksområde, eigenskapar og kombinasjonar for aktuelle materiale
 • utarbeide rapportar og skjema knytte til arbeidsoppgåver og vurdere resultatet av eige arbeid
 • nytte program for simulering og styring av robot og automasjon
 • bruke additiv tilverking for å løyse læringsoppdrag
 • beskrive og reflektere over betydninga av resirkulering og materialgjenvinning
 • samarbeide med elevar, kundar, leverandørar og medarbeidarar om arbeidsoppdrag
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering