Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 1

 • bruke
  ord og uttrykk for å hilse, introdusere seg, be om noe, takke og uttrykke følelser og behov
 • bruke
  fraser om personlige og hverdagslige emner
 • forstå
  og bruke
  grunnleggende begreper og fagord
 • delta i enkle samtaler om kjente emner fra hverdagslivet og fra ulike fag med støtte fra kontekst og samtalepartner
 • gjenkjenne og utforske
  norske språklyder og norsk stavelsesstruktur, trykk og intonasjon
 • utforske
  grunnleggende mønstre for norsk rettskriving, formverk og setningsstruktur
 • utforske
  og bruke
  strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk
 • bruke
  store og små bokstaver
 • knytte bokstaver til lyder og trekke lyder sammen til ord i lesing og skriving
 • skrive enkle setninger og tekster
 • lese enkle alderstilpassede tekster om kjente temaer og med faglig innhold
 • uttale, lese og bruke
  norske tall
 • utforske
  ulike digitale ressurser og verktøy i kommunikasjon, og som støtte i språk- og faglæring
 • sammenligne
  ord og uttrykk på norsk med andre språk eleven kjenner
 • samtale om noen kunst- og kulturuttrykk fra ulike land og kulturer

Underveisvurdering