Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

  • lese noen norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
  • lese og reflektere over noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og vurdere om de er aktuelle i dag
  • utforske hvordan tekster fra nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med nyere tekster fra samisk og norsk skjønnlitteratur
  • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
  • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
  • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i diskusjoner og presentasjoner
  • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
  • utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge og Sábme/Sápmi/Saepmie i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen

Underveisvurdering