Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lese norsk og samisk skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold, sjangertrekk og virkemidler
 • utforske og reflektere over hvordan urfolk blir framstilt i ulike medier
 • uttrykke tekstopplevelser på kreative måter
 • gjenkjenne og forklare bruken av retoriske appellformer i muntlige og skriftlige tekster
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • lytte til andre, følge opp innspill og argumentere saklig i samtaler og diskusjoner
 • bruke et funksjonelt ordforråd og fagspråk i faglige samtaler, diskusjoner og skriftlige og muntlige presentasjoner
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • skrive tekster med tydelig struktur og tekstbinding og bruke sentrale regler for ordbøying, rettskriving og tegnsetting i egne tekster
 • bruke fagspråk til å beskrive sentrale trekk ved formverk, setningsoppbygning og rettskriving i norsk
 • velge og bruke hensiktsmessige lese- og skrivestrategier til ulike formål
 • vurdere egne og andres tekster, og videreutvikle egne tekster ut fra språklige og faglige kriterier og innspill fra andre
 • gjøre rede for virkemidler i ulike typer tekster og eksperimentere med disse i egne tekster
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
 • utforske det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over egen og andres språksituasjon

Underveisvurdering

Standpunktvurdering