Kompetansemål og vurderingMediesamfunnet (MOK01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 3

 • planlegge
  , produsere, publisere og
  drøfte
  innhold i medieprodukter i ulike sjangre og for ulike målgrupper
 • vurdere
  og
  anvende
  modeller for analyse av avsendere, mottakere og målgrupper
 • analysere
  egne og andres medietekster og produksjoner, og diskutere funksjonen de har i samfunnet
 • vurdere
  kildebruk, retorikk og argumentasjon i egne og andres medietekster, og produsere argumenterende og informerende tekster i ulike sjangre
 • drøfte
  problemstillinger knyttet til etiske normer og gjeldende lover og regler, og
  anvende
  de samme prinsippene i egne produksjoner
 • gi eksempler på skillet mellom private og redaksjonelle medieaktører og
  drøfte
  forskjeller på journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • drøfte
  hensikten med bruk av stordata og algoritmer i medieproduksjoner, markedsføring og publisering
 • drøfte
  mediepåvirkning og medienes makt, og diskutere hvordan medier kan skape, forsterke eller svekke informasjonskløfter, digitale skiller og mediemangfold
 • drøfte
  mediepolitikk, eierskap og mediemangfold i samfunnet ved hjelp av offentlighetsbegrepet
 • vurdere
  eksempler på samiske, norske og internasjonale mediers framstilling av klimaspørsmål, forbrukersamfunn og bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering