Mediesamfunnet (MOK01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 1

 • produsere innhold tilpasset ulike mottakere innenfor journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • utforske og vurdere ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer
 • anvende grunnleggende modeller for kommunikasjon, tekstforståelse og mottakerforståelse i egne produksjoner
 • beskrive og kommentere egne og andres medietekster ved hjelp av fagbegreper
 • gjøre rede for grunnleggende retoriske strategier i medietekster, og produsere egne argumenterende og informerende tekster
 • gjøre rede for etiske normer og gjeldende lover og regler og anvende disse i egne produksjoner
 • bruke strategier for kildesøk og utøve kildekritikk i tilknytning til tekster og medieproduksjoner
 • beskrive egen mediebruk og diskutere egen rolle som deltaker i mediene
 • drøfte eksempler på hvordan medier framstiller og representerer ulike individer og grupper i samfunnet
 • drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og representasjon i mediene
 • presentere sentrale hendelser i mediehistorien

Underveisvurdering

Standpunktvurdering