Kompetansemål og vurderingMediesamfunnet (MOK01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter mediesamfunnet 1

 • produsere innhold tilpasset ulike mottakere innenfor journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • utforske
  og
  vurdere
  ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer
 • anvende
  grunnleggende modeller for kommunikasjon, tekstforståelse og mottakerforståelse i egne produksjoner
 • beskrive
  og kommentere egne og andres medietekster ved hjelp av fagbegreper
 • gjøre rede for
  grunnleggende retoriske strategier i medietekster, og produsere egne argumenterende og informerende tekster
 • gjøre rede for
  etiske normer og gjeldende lover og regler og
  anvende
  disse i egne produksjoner
 • bruke
  strategier for kildesøk og utøve kildekritikk i tilknytning til tekster og medieproduksjoner
 • beskrive
  egen mediebruk og diskutere egen rolle som deltaker i mediene
 • drøfte
  eksempler på hvordan medier framstiller og representerer ulike individer og grupper i samfunnet
 • drøfte
  grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og representasjon i mediene
 • presentere
  sentrale hendelser i mediehistorien

Underveisvurdering

Standpunktvurdering