Kompetansemål og vurderingMat og helse samisk (MHE02‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge
  og
  bruke
  egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansene til å
  vurdere
  kvaliteten på matvarer,
  utforske
  og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • skape og prøve ut nye retter fra lokale matressurser
 • drøfte
  hvordan kosthold kan bidra til god helse og
  bruke
  digitale ressurser til å
  vurdere
  eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
 • gjøre rede for
  og kritisk
  vurdere
  påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
 • kritisk
  vurdere
   informasjon om matproduksjon og
  drøfte
  hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • utforske
  klimaavtrykket til matvarer og forklare hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten
 • bruke
  samiske begreper knyttet til slakting og oppdeling av dyr, sløying og filetering av fisk og 
  beskrive
  hvordan de forskjellige delene utnyttes
 • utforske
  tradisjonelle konserveringsmetoder som salting, tørking og røyking i ulike matregioner
 • lage mat fra egen kultur, nordlige kulturer, urfolkskulturer og andre kulturer og
  sammenligne
  mattradisjoner og forklare hvordan identitet og tilhørighet blir uttrykt og formidlet gjennom mat og måltider

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i mat og helse på 8., 9. og 10. trinn når de lager, utforsker og vurderer mat og måltider og når de reflekterer rundt problemstillinger knyttet til kosthold og helse, matproduksjon, matvalg og forbrukermakt og identitet og matkultur.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver på kjøkkenet og andre egnede læringsarenaer. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i mat og helse. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetanse til å lage bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse og til å bli bevisste og ansvarlige forbrukere og formidlere av matkultur.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i mat og helse ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i mat og helse basert på kompetansen eleven har vist i praktisk og utforskende arbeid med mat og måltider. Karakteren skal også være basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert kunnskap om og forståelse av fagets innhold og sammenhenger.