Matematikk 2P-Y (MAT06‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske korleis ulike premissar vil kunne påverke korleis matematiske problem frå samfunnsliv og arbeidsliv blir løyste
  • analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media
  • bruke og vurdere val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale
  • lese, hente ut og vurdere matematikk i tekstar om samfunnsfaglege tema og tema frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og presentere og argumentere for resultata
  • utforske, beskrive og bruke omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet
  • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og bruke dei til utforsking og generalisering
  • forklare og bruke prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjonar med digitale verktøy
  • tolke og rekne med rotuttrykk, potensar og tal på standardform
  • planleggje, utføre og presentere sjølvstendig arbeid knytt til modellering og funksjonar innanfor samfunnsfaglege tema
  • bruke digitale verktøy i utforsking og problemløysing knytt til eigenskapar ved funksjonar, og diskutere løysingane

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering