Kompetansemål og vurderingMatematikk 2P-Y (MAT06‑04)

Ikke gyldig før 1.8.2022

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  korleis ulike premissar vil kunne påverke korleis matematiske problem frå samfunnsliv og arbeidsliv blir løyste
 • analysere
  og
  presentere
  funn i datasett frå lokalsamfunn og media
 • bruke
  og
  vurdere
  val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale
 • lese, hente ut og
  vurdere
  matematikk i tekstar om samfunnsfaglege tema og tema frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og
  presentere
  og argumentere for resultata
 • utforske
  ,
  beskrive
  og
  bruke
  omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet
 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og
  bruke
  dei til utforsking og generalisering
 • forklare og
  bruke
  prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjonar med digitale verktøy
 • tolke
  og rekne med rotuttrykk, potensar og tal på standardform
 • planleggje
  , utføre og
  presentere
  sjølvstendig arbeid knytt til modellering og funksjonar innanfor samfunnsfaglege tema
 • bruke
  digitale verktøy i utforsking og problemløysing knytt til eigenskapar ved funksjonar, og diskutere løysingane

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering