Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kulde- og varmepumpeteknikk

  • risikovurdere og utføre arbeid innen kulde- og varmepumpeteknikk fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer, standarder og produsentenes tekniske dokumentasjon
  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesoppgaver knyttet til kulde- og varmepumpeteknikk individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
  • montere, lodde, trykk- og funksjonsteste kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for grunnleggende varmelære
  • måle trykk og temperaturer i et kuldeanlegg og utarbeide et trykk–entalpi-diagram og gjøre rede for anleggets energi- og miljøytelse
  • vedlikeholde kompressor, kondensator, ekspansjonsventil og fordamper og gjøre rede for virkemåten til disse
  • håndtere syntetiske og naturlige kuldemedier, smøremidler og kjemikalier som brukes i kulde- og varmepumpeanlegg, på en bærekraftig måte og gjøre rede for avhending av farlig avfall
  • montere og sette i drift et kulde- og varmepumpeanlegg og vurdere installasjonens energieffektivitet
  • utføre systematisk feilsøking og rette feil på kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for instrumentets målenøyaktighet ved aktuell måling
  • utføre service og vedlikehold på kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for metoder og krav for service på anleggene
  • beskrive system og prosess i ulike kulde- og varmepumpeanlegg og gjøre rede for forskjellen på prosess- og komfortkjøling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering