Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elenergi og automatisering

 • risikovurdere og utføre arbeid innen elenergi og automatisering fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer, standarder og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesoppgaver knyttet til elenergi og automatisering individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • utføre livreddende førstehjelp og utføre yrkesoppgaver i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • installere og sette i drift start- og reguleringsutstyr for motorer og termiske pådragsapparater og vurdere tiltak for energieffektivisering og gjøre rede for motorers effektivitetsnivå
 • installere, programmere, justere og funksjonsteste aktuatorer, regulatorer, måleverdiomformere og sensorer for å oppnå ønsket resultat og gjøre rede for sensorers måleområde og metoder for å tilpasse regulator til system
 • montere, sette i drift og funksjonsteste menneske–maskin-grensesnitt for visualisering av driftsparametere og gjøre rede for bruksområdene
 • velge, montere og koble egnet ledning, kabel og vern for beskyttelse mot overbelastning og kortslutning på maskin og vurdere å iverksette tiltak i forbindelse med elektriske støykilder
 • dimensjonere og installere jordingssystem på maskin og utføre sluttkontroll av jordingssystemet
 • utføre systematisk feilsøking på maskiner ved hjelp av dokumentasjon og måleinstrumenter
 • utføre sluttkontroll og funksjonstest av maskin og forklare begrepet miljøytelse
 • håndtere avfall etter eget arbeid i henhold til gjeldende system for internkontroll og gjøre rede for forskjellen på lineær- og sirkulær økonomi
 • anvende fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • drøfte krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • reflektere over betydningen av å mestre et fag og hvordan dette påvirker egen livskvalitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering