Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • suokkardit iežas hárjehallanvejolašvuođaid, dearvvašvuođa ja dearvvašvuođadovddu stoahkama, dánsuma, olgodaddama, valáštallandoaimmaid ja eará lihkadandoaimmaid bokte
 • hárjehallat ja ovdánahttit gálggaid iešguđetlágan lihkadandoaimmain
 • hárjehallat ja čađahit nuoraidkultuvrraid ja eará kultuvrraid dánsundoaimmaid, ja ovttas mielohppiiguin ráhkadit ja ovdanbuktit dánsunkomposišuvnnaid
 • reflekteret mot iešguđetlágan rumašgovvádusat medias ja servodagas váikkuhit lihkadandoaimmaide, rumašidentitehtii ja iešgovvii
 • plánet ja čađahit lihkadandoaimmaid maid sáhttá dahkat beroškeahttá vigiin ja dávddain
 • geavahit iežas gálggaid ja máhtu nu ahte dat sáhttet addit ovdáneami earáide
 • dohkkehit iežas ja earáid erohusaid lihkadandoaimmain ja fátmmastit buohkaid, beroškeahttá eavttuin
 • áddet máŋggalágan kárttaid ja digitála reaidduid ja geavahit daid dádjadit oahpes ja amas guovlluin
 • vuodjat iešguđetlágan vuojadanteknihkaiguin ja máhttit vuodjat guhkibuš gaskka iežas mihttomeari vuođul
 • áddet ja čađahit heaggagádjuma čázis ja gáttis olgun luonddus
 • áddet ja čađahit heaggagáddju vuosttašveahki
 • olgodaddat iešguđet jagiáiggiin, maiddái idjadit olgun, ja reflekteret maid luondduvásáhusat sáhttet mearkkašit alcces ja earáide
 • árvvoštallat iešguđetlágan olgodoaimmaid riskka ja dorvvolašvuođa, áddet ja čađahit luottahis ja oadjebas johtaleami

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan