Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 10. ceahki maŋŋá

 • suokkardit
  iežas hárjehallanvejolašvuođaid, dearvvašvuođa ja dearvvašvuođadovddu stoahkama, dánsuma, olgodaddama, valáštallandoaimmaid ja eará lihkadandoaimmaid bokte
 • hárjehallat ja ovdánahttit
  gálggaid iešguđetlágan lihkadandoaimmain
 • hárjehallat ja čađahit
  nuoraidkultuvrraid ja eará kultuvrraid dánsundoaimmaid, ja ovttas mielohppiiguin ráhkadit ja ovdanbuktit dánsunkomposišuvnnaid
 • reflekteret
  mot iešguđetlágan rumašgovvádusat medias ja servodagas váikkuhit lihkadandoaimmaide, rumašidentitehtii ja iešgovvii
 • plánet
  ja čađahit
  lihkadandoaimmaid maid sáhttá dahkat beroškeahttá vigiin ja dávddain
 • geavahit
  iežas gálggaid ja máhtu nu ahte dat sáhttet addit ovdáneami earáide
 • dohkkehit iežas ja earáid erohusaid lihkadandoaimmain ja fátmmastit buohkaid, beroškeahttá eavttuin
 • áddet
  máŋggalágan kárttaid ja digitála reaidduid ja geavahit
  daid dádjadit oahpes ja amas guovlluin
 • vuodjat iešguđetlágan vuojadanteknihkaiguin ja máhttit vuodjat guhkibuš gaskka iežas mihttomeari vuođul
 • áddet
  ja čađahit
  heaggagádjuma čázis ja gáttis olgun luonddus
 • áddet
  ja čađahit
  heaggagáddju vuosttašveahki
 • olgodaddat iešguđet jagiáiggiin, maiddái idjadit olgun, ja reflekteret
  maid luondduvásáhusat sáhttet mearkkašit alcces ja earáide
 • árvvoštallat
  iešguđetlágan olgodoaimmaid riskka ja dorvvolašvuođa, áddet
  ja čađahit
  luottahis ja oadjebas johtaleami

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan