Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 7. ceahki maŋŋá

 • suokkardit ja čađahit stoahkama ja speallama ovttas earáiguin iešguđetlágan lihkadandoaimmain
 • hárjehallet váttes lihkademiid, okto dahje ovttas earáiguin
 • čađahit doaimmaid iežas beroštumiid ja eavttuid vuođul dánsumis, olgodaddamis, valáštallandoaimmain ja eará lihkadandoaimmain
 • geavahit kártta, digitála reaidduid ja luonddumearkkaid dádjadit luonddus ja lagašbirrasis
 • áddet ja praktiseret doaimmaid ja stoahkama njuolggadusaid ja dohkkehit bohtosiid
 • áddet iežas ja earáid erohusaid ja searvat lihkadandoaimmaide mat sáhttet leat heivehuvvon sihke iežas ja earáid eavttuide
 • čađahit vuodjama vuođđoteknihkaid čoavjji alde, čielggi alde ja čázi vuolde
 • árvvoštallat sihkkarvuođa olgodoaimmain ja luonddujohtaleamis ja gádjut iežas čázis
 • geavahit lagašbirrasa ja suokkardit báikkálaš olgodaddanvieruid
 • čilget buohkaidrievtti go johtala ja lea luonddus
 • čađahit idjadanmátkki ja reflekteret iežas luondduvásáhusaid birra

Dađistaga árvvoštallan