Lášmmohallama (KRO01‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 7. ceahki maŋŋá

 • suokkardit
  ja
  čađahit
  stoahkama ja speallama ovttas earáiguin iešguđetlágan lihkadandoaimmain
 • hárjehallet váttes lihkademiid, okto dahje ovttas earáiguin
 • čađahit
  doaimmaid iežas beroštumiid ja eavttuid vuođul dánsumis, olgodaddamis, valáštallandoaimmain ja eará lihkadandoaimmain
 • geavahit
  kártta, digitála reaidduid ja luonddumearkkaid dádjadit luonddus ja lagašbirrasis
 • áddet
  ja praktiseret doaimmaid ja stoahkama njuolggadusaid ja dohkkehit bohtosiid
 • áddet
  iežas ja earáid erohusaid ja searvat lihkadandoaimmaide mat sáhttet leat heivehuvvon sihke iežas ja earáid eavttuide
 • čađahit vuodjama vuođđoteknihkaid čoavjji alde, čielggi alde ja čázi vuolde
 • árvvoštallat
  sihkkarvuođa olgodoaimmain ja luonddujohtaleamis ja gádjut iežas čázis
 • geavahit
  lagašbirrasa ja
  suokkardit
  báikkálaš olgodaddanvieruid
 • čilget buohkaidrievtti go johtala ja lea luonddus
 • čađahit
  idjadanmátkki ja
  reflekteret
  iežas luondduvásáhusaid birra

Dađistaga árvvoštallan