Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologiforståelse

 • planlegge
  og gjennomføre
  sanntidsproduksjoner
 • reflektere
  over og beskrive
  hvordan media påvirker mennesker og deres medievaner
 • kjenne til og anvende
  bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon
 • beskrive
  , utforske
  og konfigurere datanettverk med egne subnett
 • administrere brukerenheter og koble dem til sentrale administrasjonsplattformer
 • utforske
  og beskrive
  hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser
 • gjøre rede for
  hvordan hensynet til bærekraft påvirker anskaffelse, drift og avhending av utstyr og materiell
 • gjennomføre
  og dokumentere
  arbeid i tråd med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for
  hvordan internett fungerer, og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og lagring
 • utforske
  og beskrive
  digitale trusler, verdier og sårbarheter i samfunnet
 • gjøre rede for
  hvordan man behandler informasjon og personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk
 • vurdere
  , anbefale og kvalitetssikre tiltak som reduserer risiko for uønsket spredning av data

Underveisvurdering

Standpunktvurdering