Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologiforståelse

 • planlegge og gjennomføre sanntidsproduksjoner
 • reflektere over og beskrive hvordan media påvirker mennesker og deres medievaner
 • kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon
 • beskrive, utforske og konfigurere datanettverk med egne subnett
 • administrere brukerenheter og koble dem til sentrale administrasjonsplattformer
 • utforske og beskrive hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser
 • gjøre rede for hvordan hensynet til bærekraft påvirker anskaffelse, drift og avhending av utstyr og materiell
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i tråd med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for hvordan internett fungerer, og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og lagring
 • utforske og beskrive digitale trusler, verdier og sårbarheter i samfunnet
 • gjøre rede for hvordan man behandler informasjon og personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk
 • vurdere, anbefale og kvalitetssikre tiltak som reduserer risiko for uønsket spredning av data

Underveisvurdering

Standpunktvurdering