Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og historiefortelling

 • produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier
 • utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler
 • utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe
 • velge og bruke virkemidler, typografi og layout som passer til ulike budskap og reflektere over effekten disse har på budskapet
 • bruke teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon
 • utforske og bruke fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner
 • utøve kildekritikk og etisk refleksjon og anvende relevante regelverk i egen produksjon
 • utforske hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke dette i egen produksjon
 • utforske og tilegne seg kunnskap om endringer innenfor teknologi og programvare ved å bruke ulike kilder
 • gjøre rede for hvordan medier kan påvirke meningene våre, hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss
 • forstå hvordan teknologi og sikkerhet kan påvirke åpne og demokratiske prosesser og utøve etisk refleksjon knyttet til hvordan teknologi kan påvirke disse prosessene
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering