Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helse- og oppvekstfag

 • gjøre rede for hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert, og reflektere over eget yrkesvalg
 • vise hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres i helse- og oppvekstsektoren
 • beskrive hvilke krav og forventninger som stilles til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere hvordan hjelpemidler, velferdsteknologi og annen teknologi kan brukes i yrkesutøvelsen
 • drøfte hvordan endringer i samfunnet kan påvirke yrkesutøvelsen, og peke på muligheter og utfordringer disse endringene kan gi
 • forklare og gi eksempler på hva etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen er, og hvordan slike dilemmaer kan håndteres
 • gjøre rede for hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid, og gi eksempler på yrkesgrupper som er med i et slikt samarbeid
 • gjøre rede for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og oppvekstsektoren, og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering