Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer, i ulike aldre og livssituasjoner
  • vise relasjonsferdigheter og reflektere over egen atferd
  • vise omsorg og yte service som fremmer trivsel og mestring
  • gjøre rede for hva sosial og kulturell kompetanse er, og gi eksempler på hvordan holdninger, verdier og ulike menneskesyn påvirker yrkesutøvelsen
  • drøfte hvordan uenighet kan håndteres, og prøve ut ulike modeller for konflikthåndtering
  • bruke digitale ressurser i kommunikasjon og samhandling
  • reflektere over hva digital dømmekraft innebærer, vurdere kilder kritisk og vise nettvett i arbeidet
  • bruke observasjons- og kommunikasjonsferdigheter i eget arbeid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering