Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 2

 • planlegge
  , gjennomføre
  og videreutvikle forsøk, og analysere
  data og beregne usikkerhet for å vurdere
  gyldigheten av funn
 • presentere
  sentrale elementer i ny viten i fysikk som er et resultat av internasjonalt forskningssamarbeid, og vurdere
  hvordan slikt samarbeid bidrar i kunnskapsutviklingen
 • bruke
  numeriske metoder og programmering til å utforske
  og modellere
  fysiske fenomener
 • utforske
  , beskrive
  og modellere
  bevegelse i to dimensjoner
 • gjøre rede for
  hvordan krefter kan forårsake krumlinjet bevegelse, og bruke
  dette i beregninger
 • beskrive
  elektriske og magnetiske felt og gjøre rede for
  krefter på objekter med masse og ladning i slike felt
 • gjøre rede for
  energibevaring i gravitasjonelle sentralfelt og bruke
  dette til å beregne bevegelse i slike felt
 • utforske
  ulike måter å indusere elektromotorisk spenning og strøm, og analysere
  resultatene
 • forklare hvordan induksjon kan inngå i bærekraftig energiproduksjon og vurdere
  anvendelser av induksjon i dagliglivet
 • beskrive
  de sentrale prinsippene i den spesielle og generelle relativitetsteorien og gjøre rede for
  hvordan disse har endret vår forståelse av tid, rom og felt
 • gjøre rede for
  hva som skiller kvanteobjekter fra klassiske objekter, og beskrive
  situasjoner der kvanteeffekter observeres
 • utforske
  og analysere
  en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling i fysikk, og presentere
  viktige prinsipper, sammenhenger og konsekvenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering