Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 2

 • planlegge, gjennomføre og videreutvikle forsøk, og analysere data og beregne usikkerhet for å vurdere gyldigheten av funn
 • presentere sentrale elementer i ny viten i fysikk som er et resultat av internasjonalt forskningssamarbeid, og vurdere hvordan slikt samarbeid bidrar i kunnskapsutviklingen
 • bruke numeriske metoder og programmering til å utforske og modellere fysiske fenomener
 • utforske, beskrive og modellere bevegelse i to dimensjoner
 • gjøre rede for hvordan krefter kan forårsake krumlinjet bevegelse, og bruke dette i beregninger
 • beskrive elektriske og magnetiske felt og gjøre rede for krefter på objekter med masse og ladning i slike felt
 • gjøre rede for energibevaring i gravitasjonelle sentralfelt og bruke dette til å beregne bevegelse i slike felt
 • utforske ulike måter å indusere elektromotorisk spenning og strøm, og analysere resultatene
 • forklare hvordan induksjon kan inngå i bærekraftig energiproduksjon og vurdere anvendelser av induksjon i dagliglivet
 • beskrive de sentrale prinsippene i den spesielle og generelle relativitetsteorien og gjøre rede for hvordan disse har endret vår forståelse av tid, rom og felt
 • gjøre rede for hva som skiller kvanteobjekter fra klassiske objekter, og beskrive situasjoner der kvanteeffekter observeres
 • utforske og analysere en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling i fysikk, og presentere viktige prinsipper, sammenhenger og konsekvenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering