Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 2

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og videreutvikle forsøk, og
  analysere
  data og beregne usikkerhet for å
  vurdere
  gyldigheten av funn
 • presentere
  sentrale elementer i ny viten i fysikk som er et resultat av internasjonalt forskningssamarbeid, og
  vurdere
  hvordan slikt samarbeid bidrar i kunnskapsutviklingen
 • bruke
  numeriske metoder og programmering til å
  utforske
  og
  modellere
  fysiske fenomener
 • utforske
  ,
  beskrive
  og
  modellere
  bevegelse i to dimensjoner
 • gjøre rede for
  hvordan krefter kan forårsake krumlinjet bevegelse, og
  bruke
  dette i beregninger
 • beskrive
  elektriske og magnetiske felt og
  gjøre rede for
  krefter på objekter med masse og ladning i slike felt
 • gjøre rede for
  energibevaring i gravitasjonelle sentralfelt og
  bruke
  dette til å beregne bevegelse i slike felt
 • utforske
  ulike måter å indusere elektromotorisk spenning og strøm, og
  analysere
  resultatene
 • forklare hvordan induksjon kan inngå i bærekraftig energiproduksjon og
  vurdere
  anvendelser av induksjon i dagliglivet
 • beskrive
  de sentrale prinsippene i den spesielle og generelle relativitetsteorien og
  gjøre rede for
  hvordan disse har endret vår forståelse av tid, rom og felt
 • gjøre rede for
  hva som skiller kvanteobjekter fra klassiske objekter, og
  beskrive
  situasjoner der kvanteeffekter observeres
 • utforske
  og
  analysere
  en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling i fysikk, og
  presentere
  viktige prinsipper, sammenhenger og konsekvenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering